...
Loga Fundusze Europejskie

Zgłaszanie organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 30 października, 2018

Uchwała Nr 175/2018 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 30października 2018 r

w sprawie zgłaszania organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku , poz. 995 z późn. zm.) art.15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r.poz.450 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Biłgoraju uchwala co następuje:

§ 1.

Ogłasza się zaproszenie dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie biłgorajskim.

§2.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ogłoszenie , o którym mowa w § 2 zamieszcza się:

– w Biuletynie Informacji Publicznej, www.sp.bilgoraj.bip.lubelskie.pl,

– na stronie internetowej Powiatu Biłgorajskiego www.bilgorajski.pl,

– na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Nr 175/2 018

Zarządu Powiatu w Biłgoraju

z dnia 30 października 2018 r.

Zarząd Powiatu w Biłgoraju zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U z 2018 r.poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli do udziału w pracach Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie biłgorajskim.

Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:

  • reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust. 3 w/w ustawy,
  • korzystać z pełni praw publicznych oraz być obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiadają doświadczenie w przedmiocie realizacji zadania publicznego oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 cyt. wyżej ustawy.

W skład Komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stopniu prawnym i faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

W pracach Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, biorące udział w Konkursie. Organizacja może zgłosić jednego przedstawiciela.

Praca w Komisji Konkursowej jest nieodpłatna.

Lista kandydatów na członków komisji konkursowej zostanie przedłożona Zarządowi Powiatu w Biłgoraju, który podejmie ostateczną decyzję o składzie komisji w formie uchwały. Osoby wchodzące w skład komisji zostaną o tym niezwłocznie poinformowane.

Osoby do pracy w komisji należy zgłaszać w terminie do 07 listopada 2018 roku do godz. 15 30 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@bilgorajski.pl.