...
Loga Fundusze Europejskie

Ankieta. Weź udział w „Badaniu opinii na temat kierunków rozwoju zdrowotnej opieki długoterminowej w Polsce”

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 7 lipca, 2023

Szanowni Państwo, zmiany społeczno-demograficzne zachodzące w naszym kraju sprawiają, że kwestie dotyczące odpowiedniego dostosowania organizacji OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ stają się coraz bardziej palące. Niestety, analiza wskaźników demograficznych w Polsce wskazuje na dwa główne trendy: zmniejszenie liczby ludności oraz spadek liczby lat przeżytych w zdrowiu.

Obserwowana rosnąca liczba osób starszych, przewlekle chorych i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu niesie za sobą szereg wyzwań związanych z zapewnieniem właściwej opieki dla coraz większej liczby osób ze złożonymi problemami zdrowotnymi. Jednocześnie zmniejsza się liczba potencjalnych opiekunów rodzinnych, którzy mogą to wsparcie chociaż częściowo zapewnić. Zmiany demograficzne mają także wpływ na dostępność do zasobów kadrowych w opiece formalnej.

Istnieje zatem konieczność dokonania przeglądu strategicznego systemu opieki długoterminowej w Polsce w celu określenia posiadanych zasobów, występujących obecnie i projektowanych potrzeb i priorytetów niezbędnych reform. Przegląd ten prowadzony jest w roku bieżącym, m.in. wpisując się w założenia reformy A4.6 Zwiększenie udziału niektórych grup w rynku pracy poprzez rozwój systemu opieki długoterminowej (kamień milowy A69G) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Usługi z zakresu opieki długoterminowej w Polsce świadczone są w ramach systemu ochrony zdrowia (świadczenia medyczne) oraz pomocy społecznej (świadczenia socjalne). Równocześnie istnieje sektor opieki nieformalnej, sprawowanej przez rodziny, znajomych.

Przegląd strategiczny opieki długoterminowej jest zatem prowadzony w 2023 r. równolegle przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W realizacji tego
zadania wspiera nas Bank Światowy. Analizę systemu opieki długoterminowej chcemy przeprowadzić w konsultacji z zainteresowanymi osobami i podmiotami, w celu sporządzenia kompleksowej diagnozy zasobów, problemów i wyzwań systemowych, oraz wypracowania kompleksowych rozwiązań, odpowiadających na potrzeby i oczekiwania.

Analiza możliwych rozwiązań w ramach przeglądu strategicznego opieki długoterminowej ma obejmować w szczególności zbadanie możliwych sposobów:

  • integracji opieki długoterminowej w zakresie usług zdrowotnych i społecznych,
  • przyspieszenia deinstytucjonalizacji tych usług,
  • zmniejszenia rozdrobnienia świadczenia opieki,
  • stworzenia stabilnego systemu odpowiedniego finansowania usług opieki długoterminowej, zwłaszcza środowiskowej i domowej,
  • wprowadzenia ram jakości dla usług opieki długoterminowej (wymagania dotyczące personelu, sprzętu, dopuszczania usługodawców opieki długoterminowej do rynku).

Szczególnie istotna jest dla nas opinia świadczeniodawców, pacjentów, opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, pracowników sektora opieki długoterminowej oraz przedstawicieli środowiska akademickiego i organizacji pozarządowych. Zachęcam do przekazania Państwa zadania i podzielenia się pomysłami poprzez udział w „Badaniu opinii na temat kierunków rozwoju zdrowotnej opieki długoterminowej w Polsce”, które zostało przygotowane w Ministerstwie Zdrowia w formie ankiety dostępnej on-line na stronie gov.pl.

Ankieta ta jest dostępna on-line pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/badanie-opinii-na-temat-kierunkow-rozwoju-zdrowotnej-opieki-dlugoterminowej do dnia 14 lipca 2023 r.

W każdym pytaniu jest dostępna opcja dodatkowej odpowiedzi opisowej, jeśli wskazane odpowiedzi nie będą pasowały do identyfikowanych przez Państwa priorytetów.Z wyrazami szacunku

z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu