...
Loga Fundusze Europejskie

Budżet na 2013 rok

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 4 lutego, 2013
male_-_stronkaRada Powiatu w Biłgoraju podczas sesji, która odbyła się 31 stycznia podjęła uchwałę budżetową na 2013 rok. Przedstawiamy wystąpienie Starosty Biłgorajskiego Mariana Tokarskiego podsumowujące tegoroczny budżet: Budżet powiatu po stronie dochodów wynosi 92 mln 614 tys. zł, a wydatki wyniosą 91 mln 342 tys. zł Wobec powyższego budżet powiatu na 2013 rok zakłada po raz pierwszy w historii powiatu nadwyżkę budżetową (dochody –wydatki) w wysokości 1 mln 272 tys. zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Powiat po raz pierwszy nie planuje kredytu na zamknięcie budżetu. Zadłużenie powiatu wynosi 24 mln 497 tys. zł i będzie spłacane do 2029 roku. Całkowity koszt spłaty tego zadłużenia w roku 2013 wyniesie prawie 5,6 mln zł. W budżecie na rok 2013 zaplanowano 12,5 mln zł na wydatki inwestycyjne i remontowe. Najwięcej bo 6 mln 551 tys. zł zapisano na modernizacje i remonty sieci drogowej:
 
  • 2 mln zł przeznacza się na realizację wspólnie z gminami Frampol, Goraj i Turobin zadania pod nazwą „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2902L; Nr 2906L i Nr 2910L łączących drogę wojewódzka Nr 865 z drogą krajową Nr 74” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych. Na to zadanie powiat przeznacza 700 tys. zł własnych środków, gminy 700 tys. zł, a budżet państwa 600 tys. zł.
  • Kolejnym istotnym zadaniem drogowym na które zapisano w budżecie 800 tys. zł jako wkład własny do wniosku do rezerwy budżetu Państwa jest przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej Nr 2926 Huta Krzeszowska – Biłgoraj w miejscowości Ciosmy. To zadania będzie realizowane wspólnie z gminą Biłgoraj, gdzie wkład powiatu wynosi 450 tys. zł, a wkład gminy 350 tys. zł. Planowana łączna wartość zadania to 1,6 mln zł.
  • Na wspólną realizację zadań drogowych z gminami powiat zabezpieczył 2 mln zł środków własnych (z tego 1 mln zł na remonty dróg i 1 mln zł na inwestycje), szczegółowe wykazy zadań będą ustalane z poszczególnymi gminami.
  • Na własne remonty sieci drogowej zabezpieczono środki własne w wysokości 1,2 mln zł.
  • Zabezpieczono w budżecie 560 tys. zł na dotację dla Miasta Biłgoraja na przebudowę ulic Nr 2594L – ul. Polna, Nr 3007L – ul. Włosiankarska, Nr 3009L – ul. Zielona  w Biłgoraju.
 
Łączne wydatki na przebudowy, modernizacje, remonty i utrzymanie sieci dróg wyniosą 10 mln zł.
 
Na pozostałe zadania inwestycyjne i remontowe powiatu zapisano w budżecie 6 mln zł, gdzie największym zadaniem są:
 
  • Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących gdzie wydatki wyniosą 3 mln 281 tys. zł, z tego 1,9 mln pozyskano środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a budżet powiatu dołoży 1,3 mln zł.
  • Kolejnym istotnym zadaniem inwestycyjnym jest „Modernizacja i termorenowacja obiektów Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce” gdzie zaplanowano wydatki w kwocie 1,6 mln zł, w tym z Unii Europejskiej pozyskano ponad 1, 4 mln zł a powiat dołoży ze swoich środków  214 tys. zł.
 
W budżecie powiatu zapisano także inne wydatki inwestycyjne na zakupy niezbędnego sprzętu informatycznego i technicznego w tym zakupu „Systemu kolejkowego” dla Wydziału Komunikacji, ponadto zabezpieczono środki w kwocie 400 tys. zł na wykupy gruntów pod drogi powiatowe.
 
Najpoważniejszą pozycją w budżecie są wydatki na oświatę które wyniosą 40 mln zł, co stanowi 44% wszystkich wydatków powiatu. Na pomoc społeczną i walkę z bezrobociem wraz z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury powiat wydatkuje kwotę 1,9 mln zł to jest 21% budżetu. Na modernizacje, remonty i utrzymanie sieci dróg powiatowych powiat wydatkuje 10 mln zł co stanowi 11% wydatków. Wydatki na administrację wyniosą 8 mln zł a na realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 7,8 mln zł.
 
Na realizację zadań powiatu planuje się pozyskać dodatkowo z budżetu państwa, od innych samorządów, funduszy celowych oraz innych źródeł kwotę 10,5 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, oświatowe, inwestycje w domach pomocy społecznej oraz na realizację zadań z zakresu opieki społecznej, aktywizacji bezrobotnych i na realizację programów edukacyjnych w szkołach.
 
Podsumowując należy stwierdzić, że proponowany budżet uwzględnia najpilniejsze zadania powiatu w ramach aktualnych możliwości finansowych. Należy bowiem pamiętać, że Powiat posiada prawie 24,5 mln zadłużenia będącego w głównej mierze efektem spłaty zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ-u, a zobowiązania z tego tytułu będą spłacane do 2029 roku. Zakładanym celem przy konstrukcji budżetu na 2013 rok było jest zbilansowanie budżetu powiatu przy zachowaniu wysokich nakładów na inwestycje i remonty infrastruktury powiatowej. Należy nadmienić, że planowane dochody i wydatki powiatu w ciągu roku budżetowego wzorem lat ubiegłych ulegną zwiększeniu o wielkości pozyskanej pomocy zewnętrznej.