...
Loga Fundusze Europejskie

Budżet Powiatu na rok 2019 przyjęty

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 31 stycznia, 2019

budzet powiatu 2019
Przyjęty w dniu 30 stycznia br. przez Radę Powiatu budżet powiatu na 2019 rok zakłada, po stronie dochodów wpływy w wysokości 115 127 349,18 zł, a wydatki w wysokości 119 840 354,18 zł. Deficyt budżetu (dochody – wydatki) to  4 713 005 zł. Zostanie on sfinansowany kredytem bankowym. Zadłużenie powiatu na 1 stycznia 2019 roku wynosi 19 176 012,74 zł i będzie spłacane do 2029 roku, całkowity koszt spłaty tego zadłużenia w roku 2019 wyniesie 3 460 797 zł.

Zgodnie z przedstawionymi przez Starostę Biłgorajskiego informacji wynika, że Powiat w roku 2019 zamierza przeznaczyć cele inwestycyjne środki w kwocie 28 466 671 zł. Źródłem sfinansowania planowanych inwestycji powiatowych są pozyskane środki zewnętrzne z programów unijnych, z budżetu państwa i od gmin w kwocie prawie 17 mln zł oraz środki własne powiatu w kwocie 11,5 mln zł.
   
I. Na modernizację infrastruktury i bazy oświatowej powiat zamierza wydatkować w 2019 roku środki w kwocie 11 124 610 zł. Do najważniejszych zadań w tym zakresie należy zaliczyć:
1. Kontynuację termomodernizacji budynków szkół, gdzie  w bieżącym roku będą objęte termomodernizacją obiekty Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 6 248 225 zł. Zadanie to pod nazwą  „Poprawa efektywności energetycznej obiektów 7 jednostek organizacyjnych powiatu biłgorajskiego”, jest realizowane w latach 2016 – 2020 w ramach RPO WL, a jego wartość wyniesie prawie 22 mln zł.
2. Kolejnym zadaniem jest kontynuacja modernizacji warsztatów szkolnych, gdzie na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 2 174 .503 zł. W bieżącym roku planowana jest modernizacja warsztatów szkolnych Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej. Zadanie to pod nazwą  „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia”  jest realizowane  w ramach RPO WL w latach 2018 – 2019, a jego wartość wyniesie ponad 3,6 mln zł.
3. Na budowy łącznika komunikacyjnego między budynkiem i warsztatami szkolnymi  w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  przy ul. Przemysłowej w Biłgoraju  zabezpieczono środki własne powiatu w kwocie 1 010 000 zł.
4. Na kontynuację modernizacji sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju” zaplanowano środków w kwocie  752 000 zł, dodatkowo na wykonanie nieujętych pierwotnie przy tej sali sportowej prac budowlanych oraz na montaż wyposażenia tej sali ujęto w budżecie środki w kwocie 130 250 zł.  
5. Na modernizację hali sportowej Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju ujęto w budżecie środki w kwocie 709 632 zł, jako wkład własny do wniosku pod nazwą „ Poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej powiatu biłgorajskiego poprzez wykonanie niezbędnych robót budowlanych w hali sportowej w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju”, który zostanie złożony do Ministra Sportu w ramach programów rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Wartość zadania planowanego do realizacji w 2019 roku  szacowana jest na kwotę 1,5 mln zł.     
6. Na opracowanie koncepcji rozbudowy wraz z projektem budowlano – wykonawczym budynku basenu przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących zabezpieczono budżecie środki w kwocie 100 000 zł.

II. Na realizację inwestycji drogowych w powiecie zabezpieczono w budżecie  środki w kwocie 11 223 091 zł, Do planowanych na rok 2019 inwestycji drogowych należą:
1. Zakończenie przebudowa drogi powiatowej Nr 2940L Księżpol – Jedlinki, gdzie na ten cel przeznaczona zostanie kwota 3 720 471 zł. Jest to zadanie realizowane  ramach projektu pn. „ Wygodniej szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”, w ramach RPO Województwa Lubelskiego w latach 2017 – 2020, a jego wartość wyniesie 12 mln zł.
2. Kolejnym zadaniem jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2953L Babice – Susiec i drogi powiatowej Nr 2943L Księżpol – Obsza”, gdzie zamierza się wydatkować środki w kwocie 5 412 620 zł, to zadanie będzie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
3. Na przebudowę drogi powiatowej Nr 2929L Dereźnia – Budziarze”, ujęto w budżecie środki w kwocie 360 000 zł, jako wkład własny do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, wartość zadania planowana jest w kwocie ponad 2,3 mln zł.
4. Na realizację „Programu poprawy bezpieczeństwa pieszych, uczestników ruchu i rowerzystów przy drogach powiatowych” zabezpieczono w budżecie środki własne w kwocie 550 000 zł, w ramach tego projektu będą udzielane dotacje dla gmin na budowy i przebudowy chodników i ścieżek rowerowych  przy drogach powiatowych. Szczegółowe zasady programu zostaną określone po przyjęciu budżetu.
5. Na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2908L Bononia – Wola Radziecka w miejscowości Wólka Abramowska ujęto środki w kwocie 280 000 zł jako wkład własny do wniosku składanego do rezerwy drogowo – mostowej budżetu państwa.
6. Na przebudowę drogi Nr 2953L Babice – Susiec, ujęto środki powiatu w kwocie 100 000 zł, jako wkład własny do wniosku składanego do PROW.
7. Kolejnym planowanym zadaniem jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2808L Otrocz – Tokary – Huta Turobińska”, na które zabezpieczono środki w kwocie 200 000 zł.
8. W budżecie ujęto także dotacja celową dla Miasta Biłgoraj na zadanie pn. „Przebudowa ul. Partyzantów w Biłgoraju”, w kwocie 600 000 zł, jako wkład powiatu do wniosku złożonego przez Miasto do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.  

III. Na pozostałe zadania inwestycyjne powiatu planuje się przeznaczyć środki
w kwocie 6 118 970 zł. Do pozostałych ważniejszych zadań planowanych na rok 2019 należą:
1. Kontynuacja projektu „e – geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”, gdzie planuje się wydatkować środki w kwocie  5 488 970 zł. Projekt jest realizowany w ramach RPO WL w latach 2016 – 2020, a jego wartość wyniesie prawie 14,5 mln zł.
2. W budżecie powiatu ujęto dotacje celową dla Gminy Biłgoraj na dofinansowanie zadania „ Aktywnie i wirtualnie po Ziemi Biłgorajskiej” ma wynieść 370.000 zł. Zadanie to jest realizowane przez Gminę w latach 2018 – 2019 w ramach RPO Województwa Lubelskiego, a powiat zgodnie z podpisaną umową jest partnerem tego projektu, który dotyczy budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Korytków.    
3. Pozostałe wydatki majątkowe powiatu związane z przejęciem gruntów pod drogi powiatowe i zakupami inwestycyjnymi wyniosą łącznie 260 000 zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że proponowany budżet powiatu uwzględnia najpilniejsze zadania powiatu w ramach aktualnych możliwości finansowych. Zabezpieczone w budżecie powiatu środki na zadania inwestycyjne pozwalają powiatowi aplikować do obecnie aktywnych programów zewnętrznych finansowanych środkami unijnymi i funduszami krajowymi.

Foto: bilgoraj.com.pl