...
Loga Fundusze Europejskie

Budżet powiatu na rok 2022 uchwalony

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 4 stycznia, 2022

Budżet powiatu na rok 2022 był szczegółowo omawiany na komisjach stałych Rady Powiatu, zakłada on po stronie dochodów wpływy budżetowe w wysokości  127,5 mln zł, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 167,8 mln zł. Wobec powyższego budżet powiatu na 2022 rok zakłada deficyt budżetu (dochody – wydatki) w wysokości 40,2 mln zł, który zostanie sfinansowany środkami pozostałymi z bieżącego roku otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kredytem bankowym.

Najważniejsze kategorie inwestycji na rok 2022:
I. Na realizację inwestycji i remontów drogowych w powiecie zabezpieczono środki w łącznej kwocie ponad 23 mln zł.
II. Na modernizację infrastruktury szpitalnej w ramach zadania „Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla śmigłowców, budowa garaży dla karetek oraz przebudowa i rozbudowa Oddziału Chirurgii wraz z wyposażeniem przy szpitalu w Biłgoraju oraz przebudowa i rozbudowa budynków szpitalnych w Biłgoraju i Tarnogrodzie na potrzeby specjalistycznych przychodni i laboratorium” zamierza się przeznaczyć środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie prawie 24,5 mln zł.
III. Na modernizację bazy infrastruktury oświatowej i sportowej powiat w 2022 roku zamierza wydatkować kwotę w wysokości niemal 5 mln zł.
IV. Na pozostałe zadania inwestycyjne powiatu planuje się przeznaczyć środki w kwocie ponad 3 mln zł.

budzet 2022 graf
Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to wmienić należy:
1. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2944L Podsośnina Łukowska – Tarnogród”, gdzie zabezpieczono w budżecie środki na realizacje tego zadania w kwocie 2,5 mln zł, zadanie to jest realizowane w latach 2021-2022;
z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i środków samorządów gminnych a jego wartość wyniesie ponad 6,6 mln zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908L Bononia – Wola Radzięcka”, gdzie zabezpieczono w budżecie środki na realizacje tego zadania w kwocie około 3 mln zł, zadanie to realizowane jest w latach 2021-2022 z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i środków samorządów gminnych a jego wartość wynosi  prawie 5,3 mln zł;
3. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2958L Wola Różaniecka – Różaniec”, gdzie ujęto w budżecie środki w kwocie 226 tys. zł., zadanie to finansowane jest w 80% środkami budżetu państwa;
4.  „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Nadstawnej w Biłgoraju w km 0+268”, gdzie ujęto w budżecie środki w kwocie 166 tys. zł, zadanie to finansowane jest w 80% środkami budżetu państwa;
5. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Nadstawnej w Biłgoraju w km 0+480”, gdzie ujęto w budżecie środki w kwocie 190 tys. zł., zadanie to finansowane jest w 80% środkami budżetu państwa;
6. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2919L Gorajec – Tarnowola”, gdzie ujęto w budżecie środki w kwocie 90 tys. zł., zadanie to finansowane jest w 80% środkami budżetu państwa;
7. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2937L Luchów – Brzyska Wola”, gdzie ujęto w budżecie środki w kwocie 229 tys. zł, zadanie to finansowane jest w 80% środkami budżetu państwa;
8.  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2934L Księżpol – Harasiuki”,  gdzie zabezpieczono środki własne powiatu i gmin w kwocie ponad 5,8 mln zł, jako wkład własny do wniosku złożonego do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2022-2023, planowana wartość zadania wynosi prawie 23 mln zł;
9. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2930L – ul. Graniczna i Nr 2994L – ul. Polna, gdzie zabezpieczono środki własne powiatu i gmin w kwocie 3 mln zł, jako wkład własny do wniosku złożonego do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2022-2023, planowana wartość zadania wynosi ponad 12,2 mln zł;
9. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2947L Zwierzyniec – Tereszpol”, gdzie zabezpieczono środki własne powiatu i gmin w kwocie 2,1 mln zł, jako wkład własny do wniosku złożonego do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022, planowana wartość zadania wynosi ponad 4,2 mln zł;
10.  „Przebudowa ul. Nadstawnej w Biłgoraju”, gdzie zabezpieczono środki w kwocie 1,8 mln zł., zadanie to jest realizowane wspólnie z Miastem Biłgoraj;
11.  Natomiast na bieżące remonty dróg powiatowych zamierza się przeznaczyć środki własne powiatu w kwocie 3,1 mln zł.

Na modernizację bazy infrastruktury oświatowej i sportowej powiat w 2022 roku zamierza wydatkować kwotę w wysokości niemal 5 mln zł. Do najważniejszych zadań w tym obszarze należą:
1. „Rewitalizacja toru wyścigowego w Biłgoraju wraz z dostosowaniem i budową infrastruktury towarzyszącej – etap I” gdzie ujęto środki własne w kwocie 1.666.500 zł. jako wkład własny do wniosku złożonego do programu „Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych” na rok 2022, gdzie przyszła już wstępna promesa  przyznająca nam środki w kwocie prawie 15 mln zł, środki te zostaną wprowadzone do budżetu następną sesją;  
2. Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju”, na realizację tego zadania j zabezpieczono środki w kwocie 2,8 mln zł, zadanie to jest realizowane w latach 2021-2022 z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
3. „ Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju” gdzie ujęto w budżecie środki własne w kwocie 500.000 zł. Wniosek o pozyskanie środków na realizację tego zadania w roku 2022 i latach następnych zostanie złożony do programu „Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych”, planowana wartość zadania wyniesie ponad 38 mln zł;
4. Na zakup mikrobusa na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych zabezpieczono środki własne w kwocie 32 tys. zł, jako wkład własny do wniosku składanego do PFRON, planowana wartość samochodu wynosi 160 tys. zł.

Powiat w roku 2022 wprowadzi do budżetu środki już pozyskane z Rządowego Programu Strategicznego „Polski Ład” w kwocie prawie 15 mln zł, które zostaną przeznaczone na modernizację toru wyścigowego przy Autodromie, ponadto powiat złożył kolejne wnioski o pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę ponad 11 mln zł. Po wprowadzeniu do budżetu środków pozyskanych z Rządowego Programu Strategicznego „Polski Ład” i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wartość inwestycji realizowanych przez Powiat w roku 2022 wyniesie ponad 80 mln zł.