...
Loga Fundusze Europejskie

Budżet uchwalony

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 30 stycznia, 2015

To dobry, bilansujący się budżet, ujmujący najważniejsze zadania– tak o budżecie na 2015 rok mówił Starosta Marian Tokarski, podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się 29 stycznia. Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową na rok bieżący. Dochody Powiatu wynoszą 93.338.352 zł, a wydatki 94.258.573 zł. Na dochody Powiatu w kwocie 93.338.352 zł składają się dochody bieżące w kwocie 87.933.352 zł (94,21% dochodów) i dochody majątkowe w kwocie 5.405.000 zł (5,79 dochodów ogółem). Planowane wydatki Powiatu na 2015 rok wynoszą 94.258.573 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 81.997.910 zł tj. 86,99 wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wyniosą 12.260.663 zł. tj. 13,01% wydatków ogółem.

Wobec powyższego budżet powiatu na 2015 rok zakłada deficyt budżetu (dochody – wydatki) w wysokości 920.221 zł,który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z pozostałymi z roku 2014.Powiat ponadto planuje zaciągniecie kredytu w kwocie 650.000 zł na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Zadłużenie powiatu na 1 stycznia 2015 roku wynosi 20.363.760,50 zł i będzie spłacane do 2029 roku. Całkowity koszt spłaty tego zadłużenia w roku 2015 wyniesie 4.580.797 zł. Około 80% tych zobowiązań to są zobowiązania, które pochodzą z przejętego zadłużenia SP ZOZu.

W roku 2015 na zadania inwestycyjne i remontowe powiatu zaplanowano środki w kwocie 14.892.005 zł, co stanowi 15,80% wydatków powiatu. Z tego na inwestycje zaplanowano 12.260.663 zł, a na remonty 2.631.342 zł.

Do najważniejszych zadań powiatu w 2014 roku należą:

1.                Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych Nr 2913L, 2917L, 2922L, 2921L z drogą wojewódzką Nr 858 i drogą krajową Nr 74” Wolaniny – Wola Radzięcka o długości 18 km (nowa nawierzchnia), z tego 16 km na terenie gminy Biłgoraj, 2 km na terenie gminy Frampol, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych gdzie zaplanowano wydatki w kwocie: 6.000.000 zł z tego 3 mln to środki budżetu państwa, 1,5 mln zł. to środki powiatu, a gminy dokładają kolejne 1,5 mln zł.

2.                „Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych wraz z dojazdami: przebudowa mostu nad rzeką Biała Łada w ciągu drogi powiatowej Nr 3001L – ulica Sikorskiego w Biłgoraju, gdzie zabezpieczono środki w kwocie 1.650.000 zł – po 50% z budżetu Powiatu i budżetu Miasta Biłgoraj. Planowana wartość zadania 3,3 mln zł.

3.                Na zadanie „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów miejskich i podmiejskich do dróg wojewódzkich Nr 835 i 858 po przez przebudowę ulic: Moniuszki, Łąkowej, Leśnej, Przemysłowej i Żurawinowej w Biłgoraju” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zaplanowano dotację celową dla Miasta Biłgoraj w kwocie 987.500 zł. Wartość zadania wynosi 3 mln 950 tys. zł.

4.                Na zadanie pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2937L, Nr 2958L, Nr 2957L, Nr 2956L i Nr 2953L łączących trzy drogi wojewódzkie ”Wola Różaniecka Babice w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” zaplanowano dotacja celową dla Miasta Tarnogród w kwocie 1.337.501 zł, gdzie wartość zadania wynosi 5 mln 350 tys. zł. Na to zadanie składa się też Miasto Tarnogród i Gmina Obsza. W planach jest przebudowanie ponad 11 km drogi. Na dzień dzisiejszy to zadanie jest na 2 miejscu na liście rezerwowej u Wojewody Lubelskiego, ale jest szansa na dofinansowanie z oszczędności poprzetargowych.

5.                Zabezpieczono w rezerwie na porozumienia z gminami na wspólne zadania inwestycyjne na drogach powiatowych kwotę 1,2 mln zł. Pięć gmin jest zaangażowanych w realizację inwestycji w ramach schetynówek. Dziewięć pozostałych zostanie zaproszonych do Starostwa na rozmowy o partnerstwie: Powiat wykłada 50% środków, a gmina drugie 50%. – Jak dotychczas udawało nam się domówić z większością gmin. Jestem przekonany, że kwota 1,2 mln zł będzie pomnożona i wykonamy wiele ważnych i potrzebnych zadań na terenie gmin. Autorami, wskazującymi, jakie to mają być odcinki dróg są gospodarze poszczególnych samorządów – zaznaczał Starosta Tokarski.

 

Do pozostałych zadań inwestycyjnych należą

6.                „Przebudowa zespołu boisk sportowych Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94”, gdzie zabezpieczono środki w kwocie 850.063 zł, jako wkład własny. Wartość zadania to 1 mln 250 tys. zł. Jest program przy Marszałku Województwa, gdzie można otrzymać 30% dotacji. Samorząd powiatowy posiada już projekt techniczny i pozostałą dokumentację do złożenia pozwolenia na budowę.

7.                Na wykonanie projektu w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów ZSZiO w Biłgoraju, RCEZ w Biłgoraju oraz DPS Teodorówka” zabezpieczono środki w kwocie 145.000 zł. – Chcemy mieć projekty gotowe, bo wiemy, że będą możliwości w Regionalnym Programie Operacyjnym do pozyskania środków na te inwestycje. Musimy się do tego przygotować – wyjaśniał Starosta.

 

Powiat zabezpieczył środki w wysokości 100.000 zł na wkład własny do realizacji 2 projektów w Muzeum:

8.       Zaplanowano środki na wkład własny do zadania pn. „ Wyposażenie Muzeum w sprzęt biurowy i wystawczy oraz urządzenia multimedialne na nowe ekspozycje” w kwocie 58.115 zł.

9.        Zaplanowano środki dla Muzeum na dofinasowanie zadania pn. „ Biłgoraj, drewniany spichlerz z połowy XIX wieku, prace konserwatorskie, roboty budowlane, zabezpieczenie alarmowe ppoż oraz systemu włamania i  napadu” w kwocie 47.984 zł.

10.           Na wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94 zabezpieczono środki w kwocie 386.500 zł.

11.  Na odpłatne przejęcie gruntów pod drogi zapisano 120.000 zł.

12.  Na zakupy sprzętu informatycznego i technicznego dla Starostwa Powiatowego przewidziano kwotę 100.000 zł.