...
Loga Fundusze Europejskie

Dotacje 35 650 zł na założenie działalności gospodarczej

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 20 maja, 2022

Informujemy o możliwości otrzymania bezzwrotnej dotacji w wysokości 23 050,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia oraz dodatkowo wsparcia pomostowego w wysokości 2 100,00 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy. Łączne bezzwrotne dofinansowanie to maksymalnie 35 650 zł. Na dofinansowanie ma szansę 45 osób z 50 przyjętych do projektu. Dotacje mogą otrzymać osoby (trzeba spełnić wszystkie 3 warunki) w wieku 30 lat i więcej (maksymalnie do 68 lat); zamieszkująca na obszarze województwa lubelskiego; bezrobotne lub bierne zawodowo.

dotacje
Dodatkową punktację otrzymują osoby:
    kobiety;
    niepełnosprawne;
    mężczyźni w wieku ponad 50 lat;
    osoby o niskich kwalifikacjach;
    długotrwale bezrobotne;
    osoby, które utraciły pracę w wyniku pandemii COVID-19.

Dotacji nie otrzymają osoby, które (wystarczy spełnić 1 warunek):
    były zarejestrowane jako przedsiębiorca w KRS lub GEIDG lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12m-cy poprzedzający dzień przystąpienia do projektu;
    zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów CEIDG lub KRS w okresie 12m-cy poprzedzający dzień przystąpienia do projektu;
    zamierzają założyć rolniczą działalność i równocześnie podlegać ubezp. społecznemu rolników lub dział. komorniczą;

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności może zostać przyznane UP, o ile złożył oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków FP, PFRON, środków oferowanych w ramach PO WER RPO, PROW 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dodatkowe wsparcie, dla osób które skorzystają ze wsparcia na założenie działalności:
Fachowe szkolenia (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej:

Szkolenia grupowe: 60 godzin w systemie śr. 10 spotkań po 6 godzin dydaktycznych, średnio 3 razy w tygodniu.

Szkolenia indywidualne: 9 godzin dla 1 UP w systemie śr. 3 spotkań po 3 godziny zegarowe, w indywidualnie ustalonych terminach, średnio 2 razy w tygodniu).

Tematyka szkolenia grupowego:
    Założenie/rejestracja firmy – śr. 6h – UP m.in. zna zasady dokonywania zgłoszenia/wpisu do ewidencji działalności gospodarczych, REGON, ZUS, US, GUS; wie jakie działalności gospodarcze wymagają dodatkowych zezwoleń/zgody; potrafi wypełnić niezbędne formularze;
    Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej – śr. 12h – UP zna m.in. zasady prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa obowiązki przedsiębiorcy, formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej;
    Księgowość/podatki/ZUS/źródła finansowania działalności gospodarczej – śr. 14h – UP m.in. zna formy opodatkowania, rozliczenia publiczno-prawne, rozliczenia ZUS, zna dokumenty i dowody księgowe, potrafi sporządzić fakturę VAT, prowadzić księgę przychodów i rozchodów, zna źródła finansowania działalności gospodarczej;
    Aspekty psychologiczne prowadzenia działalności gospodarczej – śr. 8h – UP potrafi m.in. skutecznie się komunikować, prowadzić negocjacje, być asertywnym, zna techniki łagodzenia stresu, zarządzania konfliktem;
    Marketing/promocja/reklama/ pozyskiwanie klienta – śr. 12h – UP m.in. zna techniki sprzedaży i obsługi klienta, potrafi sporządzić plan marketingowy, zna techniki dotarcia do klientów, posiada wiedzę nt. konkurencji w branży i potrafi się wyróżnić;
    Zatrudnianie – śr. 8h – UP m.in. zna formy prawne zatrudniania, podstawy prawa pracy, obowiązki pracodawcy, potrafi sporządzić listę płac, umowę o pracę i cywilnoprawną.

Tematyka szkolenia indywidualnego to m.in.:
    Biznesplan – śr. 8h – UP m.in. zna zasady budowy biznesplanu, potrafi sporządzić kompleksowy biznesplan – wsparcie w zakresie indywidualnych kwestii opracowywanego biznesplanu.

Szkolenia zostaną dopasowane do poziomu Uczestników/czek Projektu – zbadany zostanie na wejściu poziom kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowany zostanie do nich program szkoleniowy i wykorzystywane metody. W trakcie szkolenia wykorzystane zostaną różnorodne, angażujące metody kształcenia (np. scenki, gry dydaktyczne, prace w grupach). Szkolenia prowadzone będą z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej (np. służące do opracowywania raportów obrazujących kondycję firmy, sporządzania prognoz, itp.).

Ponadto zapewniamy:
    wykwalifikowaną kadrę trenerów prowadzących zajęcia,
    odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe,
    materiały szkoleniowe (komplet min. teczka, notes, długopisy, ołówek, gumka),
    podręczniki,
    catering na szkoleniu grupowym,
    zwrot kosztów dojazdu dla 50% Uczestników/Uczestniczek Projektu,
    zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach.

Kontakt:
Tel.: 731 573 112 (jeśli nie odbierzemy od razu – oddzwonimy)
e-mail: szkolenia@irb.com.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SzkoleniaBilgoraj/
Będziemy organizowali także spotkania informacyjne w Biłgoraju, ul. Lubelska 7, pok. nr 5 – biuro Instytutu Rozwiązań Biznesowych.