...
Loga Fundusze Europejskie

Europejska praktyka – gwarancją przyszłości

Kategoria: rok 2019 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Okres realizacji projektu: 01.08.2019r. – 31.07.2021r

Całkowita wartość projektu

63 775 381,00 zł

Wartość wkładu własnego

364 159,00 zł

Wartość dofinansowania

60 133 788,00 zł

Cel projektu: Celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego przez odbycie praktyk stażowych w krajach UE – Grecji i Hiszpanii. Cele szczegółowe: -internacjonalizacja procesu uczenia się młodzieży uczącej się w ZSZiO, -poprawa wydajności uczenia się młodzieży, – zwiększenie zatrudnienia, -lepsze perspektywy zawodowe absolwentów, – podniesienie poziomu przedsiębiorczości i podejmowania inicjatyw przez uczniów, – wzrost samodzielności i poczucia własnej wartości uczniów, – zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym, – poprawa znajomości i posługiwania się językami obcymi, – zwiększenie udziału młodzieży w życiu społecznym, – zwiększenie świadomości o projektach i wartościach proponowanych przez Unię Europejską, -podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych uczniów potwierdzone międzynarodowym, certyfikatem, – nabywanie nowych kompetencji zawodowych oraz rozwój i doskonalenie już posiadanych, – opanowanie umiejętności stosowania języka angielskiego w życiu codziennym oraz stosowanie terminologii specjalistycznej, – poznanie podstaw języka hiszpańskiego i greckiego, – kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec różnic etnicznych i kulturowych przez poszerzenie wiedzy na temat kultury i sztuki hiszpańskiej i greckiej, – poznanie aspektów pracy zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych i językowych, -podniesienie kwalifikacji uczniów.

Miejsce realizacji: ZSZiO w Biłgoraju, Hiszpania: Sevilla Malaga, Grecja: Saloniki.

Opis zadań, korzyści: Szkoła planuje działania dotyczące zagranicznych mobilności edukacyjnych oraz współpracy międzynarodowej w proponowanym projekcie. Uczniowie z różnych kierunków kształcenia wezmą udział w praktykach zawodowych u hiszpańskich i greckich pracodawców. Planuje się zorganizować praktyki dla uczniów uczących się w zawodach: gastronom, kelner, mechanik, hotelarz, fryzjer, technik przemysłu mody, technik obsługi turystycznej, handlowiec, technik organizacji reklamy. Projekt planowany jest na dwa lata szkolne i zakłada udział 71 uczniów podzielonych na 4 grupy po 18 osób i jedna 17 osób.

Korzyści:
– stwarzanie wszystkim uczniom możliwości zdobycia doświadczenia praktycznego podczas praktyk zagranicznych,
-wymianę pracowników w celu obserwacji zajęć dydaktycznych i praktycznych w placówkach partnerskich oraz u zagranicznych pracodawców,
– wiedza o standardach pracy u pracodawców w Grecji i Hiszpanii,
– zauważalny wzrost zdawalności egzaminów zawodowych,
– poszerzenie horyzontów kulturowych młodych polskich obywateli – przeciwstawianie się ksenofobii i stereotypom,
– umożliwianie kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia dla innych narodowości,
– młodzież zyskuje szansę nawiązania nowych, kontaktów rówieśniczych, koleżeńskich i zawodowych.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Joanna Gałczyńska koordynator projektu, Dorota Turczyniak pracownik do spraw monitoringu.

Opracował: ZSZiO w Biłoraju.