...
Loga Fundusze Europejskie

Geoportal Powiatu Biłgorajskiego

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 1 marca, 2021
W 2016 roku Powiat Biłgorajski przystąpił do realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Projekt zakłada cyfryzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego w poszczególnych powiatach województwa lubelskiego oraz rozbudowę istniejących systemów dla potrzeb e-usług. Jego efektem będzie „ucyfrowienie” niemal 70% powierzchni Województwa Lubelskiego.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest m.in. wykonanie cyfrowej ortofotomapy oraz dostosowanie istniejących baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500). Ponadto zostaną wdrożone e-usługi usprawniające pracę urzędu. Realizacja projektu pozwoli na poprawę jakości gromadzonych danych oraz przekształcenie istniejących baz danych do postaci cyfrowej, co spowoduje zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług na drodze elektronicznej z wykorzystaniem aktualnych, wiarygodnych, spójnych i jednolitych danych zawartych w zmodernizowanych bazach prowadzonych przez administrację szczebla powiatowego.

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych jest bardzo ważna, ponieważ korzystają z nich wszyscy właściciele nieruchomości oraz inwestorzy. Celem przedsięwzięcia jest ujednolicenie tego systemu, opracowanie numerycznej bazy danych (włącznie z mapami), by w ten sposób zdecydowanie ułatwić do nich dostęp. Dzięki realizacji projektu droga i formalności związane z obsługą z zakresu geodezji i kartografii świadczonych przez powiat usług zdecydowanie się skróci. Celem wdrażania e-usług jest zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do zintegrowanych, aktualnych i kompletnych danych oraz informacji gromadzonych w ewidencjach i rejestrach publicznych, a także materiałach powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz umożliwienie prowadzenia narad koordynacyjnych.

W związku z rozbudową infrastruktury sieciowej w ramach realizacji  w/w projektu Powiat Biłgorajski dodatkowo umożliwił prowadzenie narad koordynacyjnych za pomocą usług telekomunikacyjnych poprzez moduł ZUD dostępny za pośrednictwem geoportalu biłgorajskiego. Celem narady koordynacyjnej jest wsparcie projektanta i inwestora w działaniach związanych z właściwym usytuowaniem projektowanej sieci uzbrojenia terenu i wyeliminowania ewentualnych zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego usytuowania tych sieci. Przedmiotem narady jest usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu w kontekście stanu faktycznego, obowiązujących przepisów prawa i norm technicznych. Do tej pory narady odbywały się w formie zebrań po wcześniejszym ustaleniu ich terminu.

W związku z powyższym inwestor chcąc uzyskać protokół z narady koordynacyjnej musiał złożyć wniosek w raz z niezbędną dokumentacją. W związku z koniecznością ustalenia terminu narady oraz powiadomienia o tym wszystkich zainteresowanych cala procedura uległa znaczącemu wydłużeniu .Wprowadzenie narad koordynacyjnych znacząco skróci i usprawni całość procedury. Z uwagi na istniejącą sytuację związaną z covid organizowanie narad w formie zebrań jest mocno utrudnione natomiast prowadzenie narady za pośrednictwem internetu pozwala na jej przeprowadzenie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

W celu przeprowadzenia uzgodnienia projektu przez internet należy dokonać́ wcześniejszej rejestracji wnioskodawcy na stronie: https://bilgorajski.geoportal2.pl/, a wygenerowany i podpisany wniosek dostarczyć do Starosty. Po uzyskaniu dostępu, składanie wniosku, dokonywanie opłaty i sam udział w procesie koordynacji możliwy jest poprzez stronę internetową Geoportalu Powiatu Biłgorajskiego.