...
Loga Fundusze Europejskie

Gimnazjalisto – wybierz dobrze

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 23 kwietnia, 2015

Samorząd Powiatu Biłgorajskiego nadzoruje cztery szkoły ponadgimnazjalne:

• Liceum Ogólnokształcące im. ONZ,

• Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej,

• Zespół Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących

• Zespół Szkół Budowlanych
i Ogólnokształcących.

To szkoły cieszące się wśród uczniów ogromną popularnością. Przedstawiamy ofertę edukacyjną Powiatu Biłgorajskiego na rok szkolny 2015/16.

 

Liczba oddziałów i miejsc w szkołach wykazywana w systemie naboru elektronicznego może ulec zwiększeniu w przypadku dużej liczby kandydatów.

 

 

Liceum Ogólnokształcące im. ONZ

ul. Kościuszki 41/43

23-400 Biłgoraj

tel. (84) 686 04 42;

fax (84) 688 02 03
adres e-mail szkoły:
loonz@lbl.pl
 sekretariat szkoły: sekretariat-loonz@o2.pl

strona internetowa: www.loonz.lbl.pl

 

 

NAZWA KLASY

PRZEDMIOTY NAUCZANE
W ZAKRESIE ROZSZERZONYM, UZUPEŁNIAJĄCE
I DODATKOWE

JĘZYKI OBCE

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

I A

klasa architektoniczno- informatyczna

matematyka, fizyka,
uzupełniający-
rysunek techniczny
lub informatyka
(grafika komputerowa)

I – j. angielski

II – j. niemiecki/ j. rosyjski/

j. francuski/ j. hiszpański

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy

I B

klasa politechniczna

matematyka, fizyka, uzupełniający – informatyka

I – j. angielski

II – j. niemiecki/ j. rosyjski/

j. francuski/ j. hiszpański

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy

I C

klasa ekonomiczna

matematyka, geografia, uzupełniający –  informatyka

I – j. angielski

II – j. niemiecki/ j. rosyjski/

j. francuski/ j. hiszpański

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy

I D

klasy ekonomiczna
 z rozszerzonym językiem angielskim

matematyka, geografia,
język angielski

I – j. angielski

II – j. niemiecki/ j. rosyjski/

j. francuski/ j. hiszpański

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy

I E

 klasa ekonomiczno- prawnicza

matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

I – j. angielski

II – j. niemiecki/ j. rosyjski/

j. francuski/ j. hiszpański

j. polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie,
j. obcy

I F

klasa prawnicza

język polski, historia,
wiedza o społeczeństwie, dodatkowy –  język łaciński lub dziennikarstwo

I – j. angielski

II – j. niemiecki/ j. rosyjski/

j. francuski/ j. hiszpański

III – j. łaciński

j. polski, matematyka, historia, j. obcy

I G, H

klasy medyczne
z rozszerzoną matematyką

biologia, chemia, matematyka

 

 

I – j. angielski

II – j. niemiecki/ j. rosyjski/

j. francuski/ j. hiszpański

j. polski, matematyka, biologia, j. obcy

I i

klasa medyczna
z rozszerzoną fizyką

biologia, chemia, fizyka

I – j. angielski

II – j. niemiecki/ j. rosyjski/

j. francuski/ j. hiszpański

j. polski, matematyka, biologia, j. obcy

 

Od 2001 roku funkcjonuje Powiatowe Gimnazjum. W roku szkolnym 2015/2016 planowany jest nabór do dwóch klas pierwszych.

 

 

 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej,

ul. Kościuszki 98,

23-400 Biłgoraj,

tel. (084) 686 79 78

fax (084) 686 02 54

e-mail: rcezbilgoraj@lbl.pl

strona internetowa: www.rcezbilgoraj.lbl.pl

 

Uczniowie i słuchacze zdobywają wiedzę i kwalifikacje zawodowe:

–     w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w 6 zawodach,

–     w Zasadniczej Szkole Zawodowej w 3 zawodach,

–     w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,

–     na kwalifikacyjnych kursach zawodowych we wszystkich zawodach, w których kształci szkoła.

 

TECHNIKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE

Jest to szkoła czteroletnia kształcąca w zawodach:

Zawód

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

Języki obce

Przedmioty punktowane w rekrutacji

technik elektronik

matematyka i fizyka

j. angielski

j. niemiecki

j. rosyjski

język polski,

język obcy,

matematyka,

fizyka lub informatyka

technik elektryk

matematyka i fizyka

technik mechatronik

matematyka i fizyka

technik pojazdów samochodowych

matematyka i fizyka

technik informatyk

matematyka i informatyka

technik ekonomista

matematyka i geografia

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2

Jest to szkoła trzyletnia kształcąca w zawodach:

Zawód

Języki obce

Przedmioty punktowane w rekrutacji

elektromechanik

jeden język do wyboru:

j. angielski

j. rosyjski

język polski,

język obcy,

matematyka,

fizyka lub informatyka

mechanik pojazdów samochodowych

elektromechanik pojazdów samochodowych

 

Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (2-letnim dla absolwentów zsz) i zdać maturę oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i uzyskać nowe kwalifikacje a także tytuł technika.

Ważne:po raz pierwszy będzie prowadzony nabór do Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodach: technik informatyk, technik rachunkowości, technik BHP.

 

 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

ul. Przemysłowa 23,

23-400 Biłgoraj
tel. (084) 688 07 75

fax (084) 686 04 50

e-mail: zszio@lbl.pl

strona internetowa: www.zszio.lbl.pl

 

W skład zespołu szkół wchodzą: Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna.

Kierunki kształcenia:

Lp.

Typ szkoły

Kierunek

1.

Technikum

Technik żywienia i usług gastronomicznych

2.

Technikum

Technik kelner

3.

Technikum

Technik hotelarstwa

4.

Technikum

Technik obsługi turystycznej

5.

Technikum

Technik usług fryzjerskich

6.

Technikum

Technik logistyk

7.

Technikum

Technik handlowiec

8.

Technikum

Technik mechanik

9.

Technikum

Technik technologii odzieży

10.

Technikum

Technik organizacji reklamy

11.

Zasadnicza szkoła zawodowa

Wielozawodowa

12.

Zasadnicza szkoła zawodowa

Ślusarz

13.

Zasadnicza szkoła zawodowa

Kucharz

14.

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Rozszerzenie programowe: biologia, matematyka

15.

Szkoła policealna

Technik administracji

16.

Szkoła policealna

Technik informatyk

 

Ważne:po raz pierwszy prowadzony będzie nabór do Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodach: technik turystyki wiejskiej, technik BHP, technik archiwista.

 

 

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących

ul. Cegielniana 24

23-400 Biłgoraj

tel./fax (084) 688 06 36

e-mail: sekretariatzsbio@wp.pl

strona internetowa: www.zsbio.lbl.pl

 

 

 

W skład budowlanki wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Budowlane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa

Profil

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

Czas nauki

I a

humanistyczno – językowy

j. polski

j. angielski

historia

j. polski
j. angielski

matematyka

historia

 

3 lata

I b

ekonomiczny

j. angielski lub j. niemiecki lub j. rosyjski

geografia

matematyka

język polski
język obcy

matematyka

geografia

I c

medyczny

biologia

chemia

język angielski

j. polski, j. angielski

matematyka

biologia

I d

politechniczny

matematyka

fizyka

informatyka

j. polski, j. angielski

matematyka

informatyka

 

 

TECHNIKUM BUDOWLANE

Klasa

Profil

Przedmioty
rozszerzone

Przedmioty
punktowane

Kwalifikacje

Czas nauki

I a

technik budownictwa

matematyka

fizyka

j. polski
j. angielski

matematyka

informatyka

(B.18) wykonywanie robót murarskich  i tynkarskich

(B.30) sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

(B.33) organizacja
i kontrolowanie robót budowlanych

 

4 lata

I b

technik budownictwa

matematyka

geografia

j. polski

j. angielski matematyka

geografia

 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3

Klasa

Zawód

Przedmioty punktowane

Kwalifikacje

Czas nauki

I a

murarz-tynkarz/
dekarz

j. polski
j. obcy

matematyka

informatyka

(B.18) wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
(B.12) wykonywanie robót dekarskich

 

3 lata

I b

monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie

j. polski
j. obcy

matematyka

informatyka

(B.5) montaż systemów suchej zabudowy

(B.6) wykonywanie robót malarsko – tapicerskich

(B.7) wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych

 

 

Ważne:po raz pierwszy będzie prowadzony nabór do Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodzie technik drogownictwa.