...
Loga Fundusze Europejskie

Informacja o odpadach

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 4 lipca, 2019

Starosta Biłgorajski informuje, iż z dniem 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1592), która wprowadziła znaczące zmiany do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.).

Mając na uwadze art. 14 ustawy zmieniającej, przypominamy, iż:

do dnia 5 września 2019 r., podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując we wniosku dodatkowe informacje oraz załączając dokumenty, których wymóg został wprowadzony. Jeżeli podmiot nie złoży wniosku w tym terminie, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów wygasa w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów.

We wniosku o zmianę posiadanego zezwolenia, w celu dostosowania go do aktualnych przepisów, przedsiębiorca powinien wskazać następujące informacje:

 • maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
 • największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa
  w art. 48a ustawy o odpadach.

Dodatkowo, podmiot występujący o zmianę posiadanego zezwolenia na gospodarowanie odpadami jest obowiązany dołączyć:

 • operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach;
 • postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach;
 • zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach;
 • oświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3-5 ustawy o odpadach;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba, że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Nowelizacja ustawy przewiduje również zmianę właściwości organu ze starosty na marszałka województwa w sprawach o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg.

Ponadto zmiany prawa wprowadzają obowiązkowe kontrole przed wydaniem zezwolenia, a także zaostrzają reguły wymierzania administracyjnych kar pieniężnych (za działanie bez zezwolenia czy działanie niezgodnie z treścią zezwolenia).

W przypadku wątpliwości i pytań dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju pod nr tel. (84) 688 20 72.