...
Loga Fundusze Europejskie

narada w sprawie urządzania lasów

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 9 marca, 2020
W Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyła się Narada Techniczno – Gospodarcza dotycząca realizacji zadania publicznego o nazwie „Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu biłgorajskiego dla obrębów: Ciosmy, Bukowa, Bidaczów Nowy, Bukowina Las, Ruda Zagrody, Ruda Solska, Bidaczów Stary, Edwardów, Brodziaki, Hedwiżyn, Wola, Majdan Gromadzki, Nadrzecze, Gromada, Teodorówka, Wolaniny Ratwica, Korytków Duży, Andrzejówka, Dereźnia Zagrody, Dereźnia Majdańska, Wola Dereźniańska, Dereźnia Solska położonych w gminie Biłgoraj” na lata 2020 – 2030.
      W dniu 9 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyła się Narada Techniczno – Gospodarcza dotycząca realizacji zadania publicznego o nazwie „Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu biłgorajskiego dla obrębów: Ciosmy, Bukowa, Bidaczów Nowy, Bukowina Las, Ruda Zagrody, Ruda Solska, Bidaczów Stary, Edwardów, Brodziaki, Hedwiżyn, Wola, Majdan Gromadzki, Nadrzecze, Gromada, Teodorówka, Wolaniny Ratwica, Korytków Duży, Andrzejówka, Dereźnia Zagrody, Dereźnia Majdańska, Wola Dereźniańska, Dereźnia Solska położonych w gminie Biłgoraj” na lata 2020 – 2030.
       Obrady otworzył i zaproszonych gości powitał Pan Marek Konopka p.o. Kierownika Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa. W spotkaniu udział wzięli min.: Michał Kocik przedstawiciel firmy „ BIODATA”, Woźniczna 4, 33-171 Pleśna (wykonawca zadania), Maria Gałka Etatowy Członek Zarządu Powiatu Biłgorajskiego, Leszek Turczyniak Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj, Janusz Wójciak Główny Specjalista w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Paweł Rawski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, inspektorzy i podinspektorzy Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa, oraz sołtysi i gajowi z wyżej wymienionych miejscowości.  
   Określone na wstępie zadanie realizowane jest na zlecenie i koszt Starosty Biłgorajskiego na podstawie umowy z dnia 28 stycznia 2020 r. zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu w Biłgoraju, a Firmą Handlowo Usługową „BIODATA”, która wygrała przetarg ogłoszony w 2019 r.
      Uproszczony plan urządzenia lasu i inwentaryzacja stanu lasów to dokumenty sporządzane co 10 lat przez specjalistyczne jednostki, zawierające skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dla właścicieli lasów, dotyczące gospodarki leśnej. Na podstawie tych opracowań, starosta nadzoruje gospodarkę w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (lasy prywatne).
      Naradę poprowadził Pana Michał Kocik przedstawiciel „ BIODATA”- wykonawcy przedmiotowych uproszczonych planów urządzenia lasów.  
Celem zwołanej Narady Techniczno – Gospodarczej było min.:
•    omówienie podstaw prawnych opracowania planów tj.  ustawa o lasach z 1991 roku, rozporządzenie ministra środowiska z 2012 roku oraz zarządzenie dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 2016,
•    przedstawienie wstępnego harmonogramu rozpoczęcia prac taksacyjnych (prace inwentaryzacyjne) – marzec 2020 r.
•    omówienie synchronizacji działań proceduralnych i organizacyjnych zainteresowanych stron warunkujących sprawny przebieg prac i zatwierdzenie projektów uproszczonych planów urządzenia lasu,
•    ustalenie zakresu i sposobu ewentualnego wykonania prac dodatkowych lub zamiennych.
Jak wyjaśniał Pan  Michał Kocik wyłożenie przedmiotowych planów w gminie do wglądu właścicieli lasów i wspólnot gruntowych planowane jest na lipiec. Równocześnie z planami zostanie wykonana prognoza oddziaływania na środowisko, po czym projekty będą przekazane do publicznego wglądu.