...
Loga Fundusze Europejskie

Jest absolutorium za budżet 2017 roku

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 29 maja, 2018

15 głosów było „za” przy 6 „wstrzymujących się” za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu za realizację budżetu w 2017 roku. Głosowanie odbyło się podczas XLII sesji Rady Powiatu w dniu 24 maja 2018 roku.

Dochody budżetu powiatu w 2017 roku zrealizowano w wysokości 105.997.994,53 zł., co stanowiło 98,62% planu. Natomiast wydatki budżetu powiatu wyniosły 107.292.772,38 zł. co stanowiło 94,82% planu.

Budżet powiatu zamknął się w 2017 roku deficytem budżetu w wysokości 1.294.777,85.

Głównym źródłem dochodów powiatu były w 2017 roku:

 • Subwencja ogólna dla powiatów w kwocie 49.346.783 zł., co stanowiło 46,56% dochodów ogółem (oświatowa – 32.973.574 zł., wyrównawcza – 11.225.373 zł, równoważąca – 4.795.261 zł., uzupełniająca 352.575 zł.)
 • Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.011.597,42 zł., co stanowi 14,16% dochodów ogółem,
 • Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 11.717.302,92 zł., co stanowi 11,05% dochodów powiatu,
 • Dochody z funduszy celowych, lasów państwowych i innych jednostek sektora finansów publicznych oraz źródeł zewnętrznych wyniosły 9.617.450,84 zł., co stanowi 9,07% dochodów ogółem, w tym środki od Lasów Państwowych na drogi wyniosły 8.532.852 zł..
 • Dotacje od gmin i powiatów na zadania z zakresu drogownictwa i pomocy społecznej w kwocie 6.123.524,14 zł., co stanowi 5,78% dochodów ogółem,
 • Dochody dotacji unijnych na realizację programów edukacyjnych w szkołach wyniosły 1.274.444,37 zł., co stanowi 1,20% dochodów.
 • Pozostałe dochody własne powiatu z tytułu dzierżaw mienia powiatu, usług geodezyjnych, opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, opłat środowiskowych, opłat za zajęcie pasa drogowego i innych dochodów wyniosły 12.906.891,84 zł. tj. 12,18% dochodów powiatu.

Wydatki budżetu powiatu w 2017 roku wyniosły 107.292.772,38 zł.    

Wydatki powiatu według realizowanych zadań przedstawiają się następująco:

 • Na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji wraz utrzymaniem bazy oświatowej wydatkowano 40.896.714,39 zł. ( co stanowi 38,12 % wydatków powiatu).
 • Na utrzymanie dróg powiatowych w tym na remonty i inwestycje drogowe wydatkowano 24.140.699,38 zł. ( co stanowiło 22,50 % wszystkich wydatków powiatu).
 •  Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i aktywizacji bezrobotnych i niepełnosprawnych wydatkowano 21.590.106,14 zł.
  (co stanowi 20,12 % wydatków powiatu).
 • Na administrację publiczną powiatową i realizującą zadania rządowe, wydatkowano 10.806.484,14 zł. (co stanowi 10,07 % wydatków powiatu)
 • Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano 4.738.948,89 zł. (co stanowi 4,42 % wydatków powiatu),
 • Na zadania z zakresu gospodarki gruntami, geodezji, leśnictwa
  i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 3.564.311,45 zł. (co stanowi 3,32 % wydatków powiatu),
 • Na kulturę, sport, turystykę, promocję, ochronę dziedzictwa narodowego i ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 1.159.426,80 zł. ( co stanowi 1,08 % wydatków powiatu)
 • Na obsługę długu (odsetki od kredytów) wydatkowano łącznie kwotę 396.081,19 zł. (co stanowi 0,37 % wydatków powiatu)

          Powiat w 2017 roku na zadania inwestycyjne wydatkował kwotę 21.972.556,51 zł. ( co stanowi 20,48% wydatków powiatu). W ramach tych wydatków środki własne Powiatu wyniosły 8.095.229,75 zł. a środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych wyniosły 13.877.326,76 zł. (63% wszystkich środków inwestycyjnych) W 2016 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

 1. Inwestycje drogowe stanowiły ponad 85% wszystkich wydatków inwestycyjnych powiatu i wyniosły kwotę , z tego środki Lasów państwowych wyniosły 8.532.852,04 zł. (co stanowi 45,49% tych wydatków), środki Powiatu wyniosły 5.149.686,05 zł. (co stanowi 27,46% tych wydatków), środki gmin wyniosły 3.210.684,94 zł. (tj. 17,12% tych wydatków) środki budżetu państwa wyniosły 1.862.720,00 zł. (9,93% tych wydatków). W 2017 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne na drogach powiatowych:
 • „Budowa drogi powiatowej Nr 2954 L Obsza – Zamch”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 3.330.476,65 zł., zadanie było realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”, na to zadanie z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.643.220 zł.,
  z budżetu Gminy Obsza kwotę 821.610,76, od Miasta Biłgoraj kwotę 452.184,77 zł., a z budżetu powiatu kwotę 413.461,12 zł.
 • „Budowa drogi powiatowej Nr 2945L Aleksandrów – Szostaki”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 3.913.043,92 zł., z tego środki Lasów Państwowych wyniosły 3.766.550,92 zł., środki Gminy Aleksandrów 33.825 zł., środki gminy Łukowa 73.825 zł. a środki powiatu wyniosły 38.843 zł.
 • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2946L Sigła – Stacja kolejowa Krasnobród”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 3.043.695,85 zł., z tego środki Lasów Państwowych wyniosły 1,509.673,14 zł., środki Miasta Józefów 400.000 zł., środki z Powiatu Zamojskiego wyniosły 177.291,64 zł., środki Gminy Tereszpol 69.700,63 zł. a środki własne powiatu wyniosły 887.030,44 zł.
 • „Budowa drogi powiatowej Nr 2921L Tereszpol – Smólsko”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 2.499.142,85 zł., z tego środki Lasów Państwowych wyniosły 2.116.200 zł., Gminy Tereszpol 32.924 zł., Gminy Biłgoraj 43.925 zł. a środki powiatu wyniosły 306.093,85 zł.
 • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924L i Nr 2927L” na odcinkach Biłgoraj – Banachy i Dąbrowica – Zagrody, gdzie wydatkowano środki w kwocie 2.284.545,96 zł., z tego środki z Lasów Państwowych wyniosły 1.140.427,98 zł., środki Gminy Biłgoraj 361.971,84 zł., środki Miasta Biłgoraj 208.242,15 zł.,
  a środki własne powiatu wyniosły 573.903.99 zł.
 • „ Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych wraz
  z dojazdami: przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2940L w m. Biszcza”, gdzie wydatkowano kwotę 563.094 zł., z tego środki z budżetu państwa wyniosły 219.500 zł., środki Gminy Biszcza 87.400 zł., a środki powiatu kwotę 256.194 zł.
 • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2940L Księżpol – Jedlinki” wydatkowano kwotę 20.947,13 zł. w tym kwota 15.211,01 zł. to dotacja dla Powiatu Lubelskiego koordynatora projektu. Powyższy projekt o wartości ponad 12 mln zł., jest realizowany w latach 2017-2020 w ramach RPO Województwa Lubelskiego
 • „Przebudowa drogi Nr 2961L Krzeszów – Dąbrówka”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 535.574,36 zł., z tego środki Gminy Potok Górny wyniosły 267.787 zł., a powiatu kwotę 267.787,36 zł.
 • „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2956L, 2932L, 2944L” na odcinkach Markowicze – Budziarze, Płusy – Korchów, gdzie wydatkowano kwotę 359.994,31 zł., z tego środki Gminy Księżpol wyniosły 179.997,15 zł.,
  a środki powiatu 179.997,16 zł.
 • Na projekt „Przebudowy ulicy Sitarskiej i 400-lecia” wydatkowano kwotę 34.300 zł.
 • Udzielono dotacji Miastu Biłgoraj w kwocie 1.200.000 zł. na realizację
  w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” zadania pn. „ Rozbudowa dróg gminnych Nr L109575 – ul. Księcia Poniatowskiego oraz ul. Kwiatowej w Biłgoraju”
 • Udzielono dotacji Miastu Biłgoraj w kwocie 439.000 zł. na realizację zadania pn. „ Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Biłgoraju”
 • Udzielono dotacji Miastu Józefów w kwocie 141.339,00 zł. na realizację zadania pn. „ Przebudowa trasy turystyczno – gospodarczej na odcinku Borowina – Hamernia”  
 • Zakupiono na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych sprzęt techniczny
  o wartości 390.789 zł. w tym m.in. ciągnik z kosiarką bijakową
  i ładowaczem za kwotę 261.867 zł. oraz samochód tzw. brygadówkę za kwotę 115.497 zł.

Łącznie w 2017 roku na drogi wydatkowano kwotę 24.140.699,38 zł., z tego na inwestycje drogowe wydatkowano kwotę 18.755.943,03 zł., na remonty drogowe wydatkowano środki w kwocie 1.738.204,52 zł. a na utrzymanie sieci drogowej wydatkowano kwotę 3.646.551,83 zł. Skutkiem tych wydatków było zmodernizowanie i wyremontowanie ponad 32 km dróg powiatowych.

 1. Na pozostałe zadania inwestycyjne Powiatu wydatkowano środki
  w kwocie 3.216.613,48 zł. co stanowi prawie 15% wszystkich wydatków inwestycyjnych powiatu. W ramach tych wydatków środki Powiatu wyniosły 2.945.543,70 zł., środki budżetu państwa 176.102,64 zł., środki WFOŚ
  i GW 84.967,14 zł., a środki Miasta Biłgoraj 10.000 zł. W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:      
 • „Przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Zawodowych
  i Ogólnokształcących przy ul. Przemysłowej w Biłgoraju” wydatkowano kwotę 1.088.877,01 zł., zadanie to było realizowane w latach 2016-2017 a jego wartość wyniosła ponad 1,6 mln zł.
 • „Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku dydaktycznego RCEZ w Biłgoraju do warunków użytkowania przez osoby niepełnosprawne w tym wykonanie szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego” wydatkowano kwotę 274.985,26 zł., zadanie to było realizowane w ramach programu PFRON „Wyrównywanie różnic między regionami II”.
 • „Roboty budowlane w budynku internatu przy ul. Cegielnianej 10 w Biłgoraju” gdzie wydatkowano środki w kwocie 503.105,89 zł.
 • „Termomodernizacja obiektów ZSZiO, RCEZ, MDK, ZSS, OIK, DPS Teodorówka oraz DPS dla Kombatantów – projekt – Poprawa efektywności energetycznej obiektów 7 jednostek organizacyjnych powiatu biłgorajskiego” wydatkowano kwotę 266.897,00 zł. Zadania to jest realizowane jest w latach 2016-2020 w ramach RPO Województwa Lubelskiego a jego wartość wyniesie ponad 22,5 mln zł.
 • Pozostałe wydatki inwestycyjne w szkołach wyniosły łącznie 36.972,80 zł.,
  w 2016 roku zrealizowano następujące zadania:
 • ü   Zakup kotła warzelnego dla kuchni w ZSO im. ONZ w Biłgoraju, gdzie wydatkowano środki w kwocie 13.972,80 zł.,
 • ü   Na wykonie monitoringu obiektu sportowego ZSZiO w Biłgoraju wydatkowano kwotę 10.000 zł.,
 • ü   Na projekt dostosowania budynków Centrum Kształcenia Praktycznego
  i Internatu w RCEZ wydatkowano środki w kwocie 13.000 zł.
 • Na odpłatne przejęcie gruntów zajętych pod drogi powiatowe wydatkowano kwotę 588.254,32 zł., z tego na wykup gruntów pod drogi budowane we współpracy z Lasami Państwowym wydatkowano 554.583,57 zł. w tym na wykup gruntów pod drogę Aleksandrów – Szostaki wydatkowano kwotę 241.761,45 zł., a na wykup gruntów pod drogę Tereszpol – Smólsko wydatkowano kwotę 312.822.12 zł. Natomiast na na odpłatne przejęcie gruntów zajętych pod drogi powiatowe przy ul. Długiej, 400-lecia i Sitarskiej
  w Biłgoraju wydatkowano kwotę 33.670,75 zł.
 • Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i transportowego dla KP PSP
  w Biłgoraju” wydatkowano środki w kwocie 146.069,78 zł.
 • Na realizację projektu pn. „ e – Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” wydatkowano kwotę 90.180,72 zł., w tym na dotacja dla Powiatu Lubelskiego koordynatora projektu wyniosła 70.080,74 zł. Powyższe zadanie o wartości ponad 15 mln zł., jest realizowane w ramach RPO Województwa Lubelskiego w latach 2016-2019.
 • Na dofinasowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Józefowie wydatkowano kwotę 50.000 zł. Powyższe zadanie były realizowane w ramach prowadzonego przez powiat projektu PFRON pn. „Wyrównywanie różnic miedzy regionami II”
 • Na dofinasowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu
  z przeznaczeniem dla WTZ Biłgoraj wydatkowano 30.000 zł. Powyższe zadanie były realizowane w ramach prowadzonego przez powiat projektu PFRON pn. „Wyrównywanie różnic miedzy regionami II”
 • Na inwestycje w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 63.663 zł.,
  z tego na wykonanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami na domkniecie pełnymi ścianami siedmiu pokoi mieszkalnych na parterze budynku głównego w DPS Teodorówka wydatkowano 4.500 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z studium wykonalności dla projektu pn „ Rewitalizacja budynków DPS w Teodorówce i ich otoczeniu”, który to projekt został zgłoszony do programu „Rewitalizacji obszarów wiejskich” w ramach RPO WL wydatkowano kwotę 43.370 zł.
 • Na pozostałe zadania inwestycyjne i zakupy sprzętu techniczno – informatycznego w jednostkach powiatowych wydatkowano kwotę 114.580,50 zł.

            W 2017 roku Powiat z tytułu zaciągniętych kredytów spłacił kwotę 1.780.796,92 zł., łączne koszty spłaty kredytów (raty + odsetki) wyniosły kwotę 2.176.878,11 zł.

               Na 31 grudnia 2017 roku zadłużenie powiatu z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 13.821.369,74 zł. Wskaźnik długu wyniósł na koniec 2017 roku 13,04 % do dochodów ogółem.

               Powiat w 2017 roku osiągnął lepszy niż pierwotnie zakładano wskaźnik spłaty zobowiązań, który wyniósł 2,05 % do dochodów a dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyniósł 9,61%, co wskazuje na utrzymanie podobnego poziomu jak w latach poprzednich zdolności kredytowej powiatu.

            Informacja o stanie mienia powiatu określa majątek powiatu w cenach brutto (cenach zakupu) na kwotę prawie 282 mln zł. Powiat posiada 71 akcje Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Biłgorajskiej wskazuje przychody Muzeum w wysokości ponad 818 tys. zł., gdzie głównym źródłem tych przychodów była dotacja powiatu w kwocie ponad 778 tys. zł., natomiast koszty działalności Muzeum wyniosły 796 tys. zł.

               Sprawozdanie finansowe powiatu obejmuje bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki. Według bilansu aktywa trwałe po uwzględnieniu umorzeń wynoszą prawie 182 mln zł. gdzie największe pozycje stanowi wartość budynków i budowli, która wynosi 137 mln oraz grunty o wartości ponad 40 mln zł. Natomiast aktywa obrotowe powiatu głównie materiały, zapasy , należności wynoszą prawie 3,8 mln zł. Zobowiązania Powiatu wynoszą prawie 5,4 mln i dotyczą głownie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zapłaty za faktury z tytułu zakupu usług i towarów, których termin płatności przypada na styczeń 2018 roku. Rachunek zysków i strat wskazuje na koniec roku zysk księgowy w kwocie ponad 19,5 mln. Fundusz jednostki na koniec 2017 roku wynosi 178 mln zł.