...
Loga Fundusze Europejskie

Konferencja na temat zatrudniania cudzoziemców

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 27 lutego, 2018

Zatrudnianie cudzoziemców w świetle obowiązujących przepisów i zmian wprowadzanych w 2018 roku było głównym tematem konferencji zorganizowanej w dniu 22.02.2018 r. przez Starostę Biłgorajskiego i Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju

Konferencja została skierowana do pracodawców (rolników, przedsiębiorców i osób fizycznych)  którzy planują zatrudnić lub zatrudniają cudzoziemców. Wśród prelegentów znaleźli się  specjaliści ze Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

Otwarcia konferencji dokonali Jarosław Lipiec – Etatowy Członek Zarządu Powiatu oraz Danuta Łagożna – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju.

1

P. Dyrektor biłgorajskiego PUP poinformowała uczestników Konferencji, że rok bieżący przyniósł wiele zmian w zakresie pracy cudzoziemców na terytorium Polski, w tym głównie w zakresie pracy sezonowej.

– Z uwagi na coraz bardziej widoczny w wielu branżach brak rąk do pracy pracodawcy szukają pracowników poza granicami Polski. W naszym powiecie jest to szczególnie zauważalne w obszarze rolnictwa. Zatrudniane cudzoziemców z krajów trzecich podlega wielu wymogom wynikającym z szeregu przepisów prawnych. Dzisiejsze spotkanie zorganizowane zostało w celu jak najbardziej przejrzystego przedstawienia Państwu wszelkich aspektów związanych z powierzaniem pracy obywatelom innych państw – podkreśliła we wstępnych słowach P. Danuta Łagożna.

 

images/_aktualnosci2018/cudzoziemcy/2.jpg

Pan Jarosław Lipiec podziękował pracodawcom za przyjęcie zaproszenia i przybycie na spotkanie. – Na terenie powiatu biłgorajskiego funkcjonuje coraz większa ilość gospodarstw rolnych specjalizujących się w różnego typu uprawach. Cały proces produkcji roślinnej wymaga dużych nakładów pracy, a tym samym zapewnienia odpowiedniej ilości pracowników. Wysoki poziom migracji mieszkańców naszego powiatu do prac sezonowych do krajów Unii Europejskiej powoduje konieczność uzupełnienia deficytów w zakresie osób do pracy pracownikami z innych krajów – u nas z uwagi na bliskość granicy głównie obywatelami Ukrainy.

Konferencja obejmowała cykl wykładów, w których omówiono tematy związane z pracą cudzoziemców na terenie Polski, w tym. między innymi: legalizacją pobytu, powierzeniem pracy, terminami ustawowymi, kontrolami, obowiązkami pracodawcy.

images/_aktualnosci2018/cudzoziemcy/3.jpg

Halina Bazan – Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy w PUP Biłgoraj przedstawiła uczestnikom Konferencji nowe zadania, które zostały przypisane Starostom, a wykonywane są merytorycznie przez Powiatowe Urzędy Pracy. Szczegółowo omówione zostały obowiązujące obecnie procedury rejestracji oświadczeń o powierzeniu pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy oraz uzyskiwania zezwoleń na pracę sezonową obywateli innych państw. – Od początku bieżącego roku o zezwolenie na pracę sezonową mogą ubiegać się pracodawcy funkcjonujący  w ramach rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa oraz prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zakwaterowania i usług gastronomicznych. Zezwolenie pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca na okres 9 miesięcy w trakcie roku kalendarzowego – poinformowała H.Bazan. Na pracodawców został nałożony obowiązek poinformowania urzędu pracy o tym, czy dany cudzoziemiec podjął zatrudnienie czy też nie. Ponadto  wraz z oświadczeniem czy wnioskiem o wydanie zezwolenia należy złożyć dodatkowe załączniki, w tym kopię dokumentów potwierdzających tożsamość obcokrajowca, oświadczenia o ukaraniu lub nie za wykroczenia lub czyny określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i Kodeksie Karnym i dowód uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł.

images/_aktualnosci2018/cudzoziemcy/4.jpg

Major Straży Granicznej z Placówki Straży Granicznej w Lubinie – P. Krystyna Kosak-Burcon streściła zagadnienia związane z przekraczaniem granicy RP przez cudzoziemców i podejmowaniem zatrudnienia przez cudzoziemców posiadających wizę pracowniczą. Przybliżyła uczestnikom spotkania wiedzę dotyczącą dokumentów na podstawie których cudzoziemcy mogą przebywać w Polsce w kontekście możliwości ich zatrudnienia. Wskazywała na konieczność informowania odpowiednich służb o każdej sytuacji cudzoziemca przebywającego u pracodawcy w kontekście kontroli jakie prowadzi Straż Graniczna.

images/_aktualnosci2018/cudzoziemcy/5.jpg

P. Leszek Ostasz – Nadinspektor pracy z  Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie omówił konsekwencje jakie wynikają z nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców. Pracodawcy dowiedzieli się jakie sytuacje powodują, że zatrudnienie cudzoziemca uznaje się za nielegalne i jakie z tego wynikają sankcje prawne. P. Nadinspektor przedstawił również procedurę kontroli dotyczącej legalnego zatrudnienia cudzoziemca, zwracając przy tym uwagę na dotychczas najczęściej popełniane przez pracodawców błędy w tym zakresie. Przedstawił także zagadnienia dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych.

images/_aktualnosci2018/cudzoziemcy/6.jpg

O zatrudnianiu cudzoziemców i odprowadzaniu związanych z tym składek ZUS mówił P. Tomasz Legieć – Naczelnik Wydziału Składek i Ubezpieczeń. – Polski pracodawca powinien zgłosić cudzoziemca do ZUS, jeśli tylko stwierdzi, że z tytułu zawartej umowy – podlega on ubezpieczeniu społecznemu. Ma na to dokładnie siedem dni od chwili rozpoczęcia umowy. Zgłoszenia powinien dokonać na odpowiednim druku – wyjaśniał T. Legieć. Podmiot zatrudniający w Polsce cudzoziemca powinien rozliczać za niego składki w imiennych raportach miesięcznych, a także w deklaracji rozliczeniowej DRA. Ma również obowiązek odprowadzania składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Omówione zostały również procedury kontroli i kary związane z brakiem przestrzegania przepisów związanych z ubezpieczeniem.

images/_aktualnosci2018/cudzoziemcy/7.jpg

Po zakończeniu wszystkich prelekcji zainteresowani uczestnicy mogli skorzystać z  indywidualnych konsultacji u specjalistów z poszczególnych jednostek.

Szczegółowe informacje w zakresie wprowadzonych zmian w zakresie zatrudniania cudzoziemców można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38 . Wszelkie informacje wraz z drukami i niezbędnymi załącznikami znajdują się na stronie PUP w Biłgoraju http://bilgoraj.praca.gov.pl/