...
Loga Fundusze Europejskie

Konkurs na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Kategoria: Aktualności 2024 Opublikowano: 30 stycznia, 2024

Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłosił konkurs ofert na zadanie planowane do realizacji w 2024 roku w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej – „Wsparcie dla rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie zapewnienia specjalistycznego poradnictwa”.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023. Poz. 571), które statutowo działają na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Dotacja stanowi wsparcie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy, co oznacza konieczność wniesienia wkładu własnego przez podmiot uprawniony. Udział dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego nie może przekroczyć 90% wartości zadania, pozostałą część kosztów realizowanego zdania publicznego oferent pokrywa z wkładu własnego (środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł, wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczne członków, oszacowanej według stawek rynkowych).

W celu zapoznania się z kryteriami ofert przejdź do ogłoszenia na BIP PCPR: http://pcprbilgoraj.naszbip.pl/ogloszenia/n,konkurs-na-realizacje-zadania-z-zakresu-wspierania-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej-3

Foto: Obraz bingngu93 z Pixabay