...
Loga Fundusze Europejskie

Nabór ofert „Małe Granty” – pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 9 marca, 2022

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Województwa Lubelskiego prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze innych zadań publicznych. Zadania mogą być realizowane od: dnia podpisania umowy przez 90 dni.

nabor ofert ngo uraincy
Termin składania ofert w wersji papierowej od 3 marca 2022 roku do wyczerpania środków finansowych. Informacja o zakończeniu naboru zostanie zamieszczona na stronie www.promocja.lubelskie.pl w zakładce: Współpraca z organizacjami pozarządowymi/Informacje. Miejsca składania ofert w wersji papierowej Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Kwota przeznaczona na dotacje 800 tys. zł.
Kwota dotacji na zadanie: do 10 tys. zł.
Wkład własny nie jest wymagany.

Opis naboru:
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jako:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
5a) działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
27) promocja i organizacja wolontariatu,
30) działalność charytatywna.

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji są: organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

O dotację na realizację zadania mogą się ubiegać oferenci prowadzący działalność statutową w zakresie m.in. pomocy społecznej, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, działalności charytatywnej, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; promocji i organizacji wolontariatu.

Dotacja zadań publicznych dotyczy wyłącznie działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy znajdujących schronienie na terytorium województwa lubelskiego:
    Przygotowanie lokalowe – doposażenie miejsc noclegowych/miejsc pobytu.
    Organizacja wolontariatu.
    Zakup środków medycznych, artykułów higieny osobistej, w tym sprzętu, przedmiotów niezbędnego dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnymi potrzebami, jak również dla dzieci.  
    Organizowanie pomocy dla dzieci w postaci zajęć integracyjnych, pomocy pedagogicznej i psychologicznej, opieki nad dziećmi dla matek podejmujących pracę (np.: świetlice środowiskowe itp.)
    Zakup, przygotowywanie i transport posiłków do miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy.
    Zakupu materiałów, środków, produktów, na które zapotrzebowanie zgłaszane jest przez punkty dystrybucji, punkty recepcyjne, ośrodki pomocy lub inne instytucje prowadzące dystrybucję artykułów niezbędnych do zabezpieczenia podstawowych potrzeb uchodźców.

Wymagania w zakresie składanych ofert. Aby oferta mogła być rozpatrzona w trybie art. 19a musi spełniać następujące warunki:
    Wysokość dofinansowania lub finansowania jednego zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł.
    Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
    Jedna organizacja (podmiot) w danym roku kalendarzowym nie może otrzymać więcej niż 20.000 złotych w trybie pozakonkursowym.
    Dołączenie do składanej oferty kopii (kserokopii) statutu, umowy lub innego dokumentu określającego zasady funkcjonowania, strukturę organizacyjną, sposób reprezentacji podmiotu ubiegającego się o realizację zadania publicznego oraz dokumentów wskazujących imiona i nazwiska osób uprawnionych do działań w imieniu podmiotu składającego ofertę, jak również cele statutowe i sposób ich realizacji. Każda ze stron kopii załączników powinna zawierać: potwierdzenie formułą: „Za zgodność z oryginałem”, datę potwierdzenia zgodności z oryginałem, podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
    Ofertę wraz z załącznikami można złożyć: osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30; lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin; lub przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePuap (w przypadku wątpliwości, kontakt: 81 441 66 00 lub 81 4781 200).

Załączniki:
    Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
    Klauzula informacyjna
    Dotacje – instrukcja postępowania
    Instrukcja wypełniania oferty
    Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania

W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy rdpp@lubelskie.pl, tel. 81 478 13 08 lub kom. 785 106 132.