...
Loga Fundusze Europejskie

Nabór wniosków w ramach Pilotażowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych Uczestników Ruchu i Rowerzystów przy Drogach Powiatowych Powiatu Biłgorajskiego

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 23 kwietnia, 2019

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków w ramach Pilotażowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych Uczestników Ruchu i Rowerzystów przy Drogach Powiatowych Powiatu Biłgorajskiego.

Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach w/w Programu w powiecie biłgorajskim na 2019 rok.

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań na 2019 rok prowadzony będzie do dnia 10 maja 2019 roku.

Wnioski można przesyłać listownie bądź składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki nr 94 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego z terenu powiatu biłgorajskiego dotacji z budżetu powiatu na realizację zadań związanych z budową, przebudową lub remontami chodników, ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.).

Wsparcie w ramach Programu otrzymają działania z zakresu budowy, przebudowy lub remontu chodników, ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych w trakcie realizacji lub planowane do realizacji, które zostaną zakończone do końca 2019 roku. Wnioskowana kwota dotacji może dotyczyć wyłącznie wydatków poniesionych w roku 2019.

Program adresowany jest do samorządów gminnych z terenu powiatu biłgorajskiego. Samorząd gminny może w danym naborze złożyć wnioski o dofinansowanie maksymalnie  niż dwóch zadań.

Maksymalna kwota dotacji z budżetu powiatu biłgorajskiego na jedno zadanie  w danym naborze wniosków wynosi 150.000zł.

W roku 2019 w powiecie biłgorajskim w ramach Programu  Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych Uczestników Ruchu i Rowerzystów przy Drogach Powiatowych Powiatu Biłgorajskiego przeznaczone są środki w wysokości 550.000zł.

Zarząd Powiatu zastrzega możliwość zwiększenia środków na w/w Program.

Udział dotacji z budżetu powiatu wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Wkład własny wnioskodawcy może obejmować środki pozyskane od innych podmiotów publicznych lub prywatnych, z wyjątkiem środków budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej.

W ramach Programu kwalifikowane mogą być tylko koszty poniesione w roku 2019, w tym koszty przygotowawcze ( dokumentacja techniczna i projektowa ). Podatek VAT może stanowić wydatek kwalifikowany, jeżeli partner Projektu nie ma możliwości jego odliczenia, a powstała w wyniku realizacji zadania infrastruktura nie jest wykorzystywana do sprzedaży opodatkowanej VAT.

W przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego, pomimo złożonych oświadczeń, nie dopełni wszystkich wymogów prawnych związanych z planowaną realizacją inwestycji udzielona dotacja podlegać będzie zwrotowi.

Wniosek należy sporządzić na formularzu udostępnionym na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

Wzór wniosku zawierający wykaz wymaganych załączników został zamieszczony na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Biłgoraju w zakładce : „Budżet i ogłoszenia”. (do pobrania — >> strona BIP)

Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać telefoniczne pod numerem: 84/ 688 20 08.