...
Loga Fundusze Europejskie

Narada w Starostwie

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 10 grudnia, 2019

RO urządzanie lasu      W dniu 09.12..2019r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyła się narada techniczno-gospodarcza dotycząca  realizacji zadania publicznego na zlecenie i koszt Starosty Biłgorajskiego  tj. „Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych Gminy i Miasta Frampol oraz Gminy Tereszpol”.

      W naradzie uczestniczyli: Pani Maria Gałka – Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Biłgorajskiego, przedstawiciele Urzędu Miejskiego we Frampolu, Urzędu Gminy w Tereszpolu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Nadleśnictwa Józefów i Zwierzyniec, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, sołtysi, właściciele działek leśnych, a także służby powiatowe sprawujące nadzór w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Celem narady techniczno-gospodarczej było ustalenie szczegółowych wytycznych do wykonania projektów uproszczonych planów urządzenia lasu oraz przedstawienie zainteresowanym stronom zasad ich sporządzania.

      Obowiązek sporządzenie UPUL na Starostę nakłada ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2129). Dokumentację z zakresu urządzenia lasu  sporządzona będzie dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie 26 obrębów ewidencyjnych w Mieście i  Gminie Frampol i Gminie Tereszpol. Ogólna powierzchnia objęta pracami obejmie około 5682 ha.. Prace urządzeniowe będą prowadzone wyłącznie na gruntach figurujących w ewidencji gruntów i budynków jako „Ls”, a dokumentacja z zakresu urządzenia lasu sporządzona będzie w formie uproszczonego planu urządzenia lasu dla wszystkich obrębów ewidencyjnych bez względu na wielkość kompleksów leśnych. Uproszczone plany urządzenia lasu obowiązywać będą na lata 2020-2030.
     Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 788) projekty UPUL opiniuje właściwy terytorialnie Nadleśniczy (Nadleśnictwo Biłgoraj – całość gminy Frampol, Nadleśnictwo Zwierzyniec – całość Gminy Tereszpol). Natomiast w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projekty UPUL będą uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie oraz wyłożone do publicznego wglądu dla właścicieli działek leśnych objętych urządzaniem w poszczególnych urzędach gmin. Przedmiotowe lasy zostały zaliczone do kategorii zagrożenia pożarowego zgodnie z położeniem terytorialnym w zasięgu właściwego nadleśnictwa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, projekty planów w zakresie ochrony przeciwpożarowej zostaną uzgodnione z miejscowo właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.
    Ewentualne niejasności wyjaśniane będą na bieżąco, a uwagi zebrane w trakcie wykonywania prac, wynikające z przeprowadzonych uzgodnień i zgłaszane przez właścicieli będą rozpatrywane i uwzględniane w końcowym dokumencie, który zatwierdza Starosta Biłgorajski.