...
Loga Fundusze Europejskie

ochrona środowiska

Kategoria: BEZ kategorii Opublikowano: 28 października, 2009

Zasady pozyskiwania surowców naturalnych

 

Na terenie powiatu biłgorajskiego nadal występują liczne przypadki nielegalnej eksploatacji surowców pospolitych (bez wymaganej koncesji). Najczęściej dotyczy to nielegalnego poboru piasku. Wśród społeczeństwa jest mała świadomość konsekwencji (zwłaszcza finansowej) prowadzenia takiej działalności. Także i przedsiębiorcy niekiedy nie znają procedur jakie należy spełnić by prowadzona działalność  była zgodna z prawem. Samorządy lokalne są często pierwszą instytucją do której trafiają osoby zainteresowane prowadzeniem działalności w zakresie eksploatacji surowców mineralnych (piasku, gliny, kamienia budowlanego), w związku z powyższym uprzejmie proszę o ponowne podanie apelu Starosty Biłgorajskiego do publicznej wiadomości  w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Państwa gminy, aby dotarł do jak najliczniejszej rzeszy ludności naszego powiatu.

Podstawowe unormowania prawne odnośnie zagadnień pozyskiwania surowców mineralnych zawarte są w obowiązujących ustawach bezpośrednio związanych z eksploatacją surowców i  rozporządzeniach wydanych do tych ustaw. Zasadniczą ustawą normująca działalność geologiczną i górniczą jest ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dn. 4.02.1994r. – Dz. U.  Nr 26, poz. 96 z późn. zmian. (tekst jednolity z roku 2005 Dz.U. nr 228, poz. 1947) Sprawy związane z rozpoznawaniem, dokumentowaniem, eksploatacją złóż toczą się przed właściwymi organami administracji geologicznej którymi są: Starosta, Marszałek Województwa i Minister Środowiska. W oparciu o te przepisy prowadzenie eksploatacji jest możliwe wyłącznie na podstawie uzyskanej koncesji.  Pozyskiwanie surowców (np. piasku czy kamienia) bez posiadanej koncesji, nawet na niewielką skalę, jest działalnością nielegalną i pociąga za sobą określone konsekwencje karne. Starosta jest organem właściwym do naliczania opłaty karnej za surowiec pozyskany bez wymaganej koncesji. Opłata karna w myśl art. 85a prawa geologicznego i górniczego stanowi 80 krotność obowiązującej opłaty eksploatacyjnej co w konsekwencji daje niebagatelne kwoty nawet przy niewielkich wyrobiskach.

Mam nadzieję, że nasze wspólne działania doprowadzą do racjonalnego i zgodnego z prawem korzystania z zasobów środowiska naturalnego, co wykluczy często nieświadome narażanie się na sankcje finansowe naszego społeczeństwa.