...
Loga Fundusze Europejskie

Odpowiedz na apel radnego Michała Furlepy

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 17 stycznia, 2014

Bardzo cieszy mnie zainteresowanie pana radnego przyszłością kształcenia wyższego w Biłgoraju. W odpowiedzi na pana apel, przesłany m. in. do lokalnych mediów pragnę usystematyzować pewne fakty i przedstawić sytuację faktyczną w jakiej znalazło się Kolegium UMCS w Biłgoraju oraz podjętych działań w tym temacie.

W 2000 roku, dzięki staraniom władz samorządowych i ludzi, którym leży na sercu dobro naszego Powiatu i jego mieszkańców utworzone zostało Kolegium UMCS w Biłgoraju. Jego funkcjonowanie dawało szansę na kontynuowanie nauki na poziomie wyższym, bez ponoszenia dużych kosztów, znaczącej grupie młodych ludzi zamieszkałych na terenie Ziemi Biłgorajskiej. W roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej nie uruchomił nowych kierunków studiów w swoich czterech Kolegiach Licencjackich (Biała Podlaska, Biłgoraj, Radom, Kazimierz Dolny), zaś w bieżącym roku akademickim (2013/2014) nie była już prowadzona w nich rekrutacja na studia I stopnia. Rekrutacja odbywała się jedynie na kilka kierunków na studia podyplomowe w Kolegium w Biłgoraju. Obecnie w związku ze zmianą przepisów Kolegia tracą możliwość dalszego funkcjonowania. Istnieje szansa na zachowanie w Biłgoraju kształcenia na poziomie wyższym poprzez powołanie Wydziału Zamiejscowego UMCS. O to właśnie trwają obecnie starania. Podstawowym argumentem, który będzie ważył na ich powodzeniu będzie zainteresowanie młodzieży kształceniem w Biłgoraju.

W ramach tych działań i starań z inicjatywy prof. Stanisława Grabiasa i Bolesława Babija, powstała grupa inicjatywna, w prace której – jako Przewodniczący Zarządu Powiatu – jestem zaangażowany.10 stycznia 2014 roku, w budynku Kolegium UMCS w Biłgoraju odbyło się spotkanie robocze, w którym udział wzięli m. in. prof. Stanisław Grabias, dyrektor Bolesław Babij, radna Sejmiku Wojewódzkiego Zofia Woźnica, Burmistrz Janusz Rosłan i były Burmistrz Stefan Oleszczak. Podczas spotkania zostaliśmy zapoznani przez Ewę Bosak z sytuacją prawną w jakiej znalazło się Kolegium oraz podejmowanych przez placówkę działań zmierzających do przekształcenia Kolegium UMCS w Biłgoraju w Wydział Zamiejscowy. Szczegóły spotkania zostały opisane w artykule Kształcenie wyższe w Biłgoraju musi pozostać (http://bilgoraj.com.pl/ksztalcenie-wyzsze-w-bilgoraju-musi-pozostac,,3,11,1,11297,n.html). Po rozmowach i ustaleniach ew. kierunków kształcenia na które byłoby zapotrzebowanie wśród młodzieży kończących szkoły ponadgimnazjalne przyjęta została strategia rozmów z władzami UMCS o otwarcie kierunków administracja, ekonomia (ew. inny, pokrewny kierunek o profilu ekonomicznym), pedagogika, specjalność: opiekun osoby starszej oraz turystyka. Z zapewnień prof. Grabiasa wynika, że otwarcie któregoś z tych kierunków i uzyskanie naboru pozwoliłoby na utrzymanie kształcenia wyższego w Biłgoraju w ramach Wydziału Zamiejscowego UMCS. Decyzja ta ostatecznie należy jednak do Jego Magnificencji Rektora.

Wspólnie z Burmistrzem Rosłanem i radną Woźnicą ustaliliśmy, że w lutym br. umówimy się na spotkanie z Rektorem UMCS oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. By zweryfikować potrzebę utrzymania Wydziału Zamiejscowego w Biłgoraju wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzone zostały, za pośrednictwem Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, ankiety. Ich wyniki postrzegamy jako satysfakcjonujące, 40% młodzieży z miejscowych szkół deklaruje chęć studiowania na UMCS w Biłgoraju. Cieszy zwłaszcza wynik z ZSZiO, gdzie ponad 90% ankietowanych udzieliło odpowiedzi „tak”. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedzi negatywne, to pochodzą one przede wszystkim ze szkół „specjalistycznych” – ZSL czy RCEZ, którego absolwenci z reguły wybierają studia związane z ukończonym profilem szkoły ponadgimnazjalnej. Z wynikami ankiet pan radny może zapoznać się w Wydziale Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Starosta Powiatowego w Biłgoraju lub w Kolegium UMCS w Biłgoraju. Nadmienię tylko, że spośród 1084 ankietowanych uczniów, tylko dwóch wskazało chęć studiowania na kierunku związanym z wychowaniem fizycznym.

Wyrażam przekonanie, iż sondaż uzasadnił potrzebę funkcjonowania UMCS w Biłgoraju. Ujęta w nim propozycja edukacyjna spotkała się z zainteresowaniem ponad 400 maturzystów. Najwięcej osób wskazało na kierunek pedagogika, ze specjalnością: opiekun osoby starszej. Ten wybór wpisuje się w aktualne perspektywy zatrudnienia. Obserwowane na zachodzie i Polsce zmiany demograficzne, w tym przede wszystkim starzenie się społeczeństw wraz z wydłużającym się wiekiem życia, wymuszają stworzenie odpowiedniego systemu opieki, w tym organizację wykwalifikowanego zaplecza kadrowego. Na chwilę obecna działania o które apeluje pan radny nie są zasadne, biorąc pod uwagę zaangażowanie władz powiatowych w przekształcenie Kolegium w Wydział Zamiejscowy i prowadzonych rozmów z władzami UMCS.

Odnośnie zaś przypomnienia przez radnego dokonań naszych sportowców, to zapewniam, że jako przedstawiali władz samorządowych na bieżąco śledzimy wyniki naszych sportowców, a zawody młodzieży, w tym igrzyska szkolne, gimnazjada, licealiada czy pozostałe formy rywalizacji sportowej szkół organizowane są przy wsparciu finansowym Powiatu Biłgorajskiego. Co roku także organizujemy uroczyste podsumowanie roku sportowego, wyróżniając najlepszych sportowców oraz trenerów i działaczy. Zgodnie z odpowiednimi zapisami prawa Powiat prowadzi szkoły ponadgimnazjalne, specjalne oraz placówki tupu Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne lub Młodzieżowe Domy Kultury, nie ma więc możliwości prawnej powołania jakiegokolwiek wydziału zamiejscowego studiów licencjackich, w tym tak że z zakresu wychowanie fizyczne, turystyka. Osobiście odnoszę wrażenie, że radny tym apelem rozpoczął już swoją kampanię wyborczą, nie określił jednak jasno i wprost do jakich organów władzy.

Marian Tokarski
Starosta Biłgorajski