...
Loga Fundusze Europejskie

Ogłoszenie starosty biłgorajskiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 22 lipca, 2021

Na podstawie art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) oraz § 9 ust. 1 i § 10 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003r. Nr 62, poz. 560) ogłaszam możliwość zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Biłgoraju.

1. Niniejsze Ogłoszenie ma na celu powołanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na czteroletnią kadencję na lata 2021-2025.
2. Kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie Powiatu Biłgorajskiego.
3. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Biłgoraju.
4. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) Imię i nazwisko kandydata;
2) Adres zamieszkania oraz adres do korespondencji kandydata;
3) Nr telefonu kontaktowego;
4) Nazwę organizacji, fundacji lub jednostki samorządu terytorialnego, którą kandydat reprezentuje;
5) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i powołanie w skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Biłgoraju;
6) Oświadczenie o niekaralności;
5. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do Ogłoszenia.
6. Złożenie karty zgłoszeniowej kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby kandydowania.
7. Pisemne zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94 ( sekretariat pok. 106) w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
8. Powołanie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych następuje w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.
9. Ogłoszenie zamieszcza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Starosta Biłgorajski
Andrzej Szarlip

Szczegóły na: https://spbilgoraj.bip.lubelskie.pl/index.php?id=749&p1=szczegoly&p2=1657493