...
Loga Fundusze Europejskie

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na rok 2014

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 10 lutego, 2014

Uchwała Nr 542/2014 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie wyboru podmiotów i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia.

Na podstawie art. 11 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 32. ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXXI/219/2013 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej w postępowaniu o przyznanie dotacji powołanej uchwałą Nr 536/2014 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 21.01.2014 r., Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1
Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia dokonuje się wyboru podmiotów i udziela się dotacji na realizację tych zadań zgodnie z załącznikami: Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wraz z wyszczególnieniem kwot dotacji podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej: www.bilgorajski.pl, w BIP www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju na tablicy ogłoszeń.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki (wykaz podmiotów, któym przyznano dotacje):
1. Kultura >>KLIKNIJ<<
2. Turystyka >>KLIKNIJ<<
3. Sport >>KLIKNIJ<<
4. Promocja zdrowia >>KLIKNIJ<<