...
Loga Fundusze Europejskie

Ogłoszono przetarg na roboty budowlane na zabytkowym moście w ciągu ulicy Lubelskiej w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2024 Opublikowano: 23 lutego, 2024

Ogłoszony został przez władze powiatu biłgorajskiego przetarg na roboty budowlane na zabytkowym moście w ciągu ulicy Lubelskiej w Biłgoraju.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, który ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce i realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Władze powiatu biłgorajskiego pozostały na ten cel z wyżej wymienionego programu 1,3 mln zł, a 200 tys. zł powiat dołoży z własnego budżetu.

  • Inwestujemy w całą infrastrukturę, którą zarządzamy. Jeśli chodzi o most w ciągu ulicy Lubelskiej w Biłgoraju, to figuruje on w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych przez burmistrza miasta Biłgoraja w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Obiekt wykonany w został w latach 1930 – 1934 i – ze względu na swoją historię oraz oryginalny kształt – jest jedną z wizytówek Biłgoraja. Jest także ważnym obiektem w ciągu komunikacyjnym miasta, znajduje się bowiem w drodze wylotowej z Biłgoraja w kierunku Lublina – zaznacza Andrzej Szarlip, starosta biłgorajski.
  • Roboty budowlane na moście w ciągu ul. Lubelskiej czyli drogi powiatowej nr 2924L w km 0+495 obejmują roboty przygotowawcze, roboty ziemne, naprawa uszkodzeń powierzchni podpór mostu wraz z reprofilacją i zabezpieczeniem powierzchni betonowych, wykonanie izolacji na moście, wykonanie nawierzchni asfaltowej na moście i dojazdach, odtworzenie stożków, wykonanie schodów skarpowych do obsługi technicznej oraz oczyszczenie łożysk i zabezpieczenie antykorozyjne – wyjaśnia Andrzej Łagożny, członek Zarządu Powiatu.

Termin składania ofert przez potencjalnych wykonawców upływa 7 marca 2024 roku, o godzinie 10:00. Oferty składać należy – pod rygorem nieważności – w formie elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy za pośrednictwem Platformy e-zamówienia.

Termin otwarcia ofert zaplanowano na 7 marca 2024 roku, na godzinę 10:15. Termin związania ofertą wyznaczono do 5 kwietnia 2024 roku.