...
Loga Fundusze Europejskie

Oświadczenie dotyczące sytuacji w SP ZOZ w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2010 Opublikowano: 5 marca, 2010

Oświadczenie Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia powiatu biłgorajskiego do programu wieloletniego pn „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” oraz w sprawie wyrażenia zgody na oddanie majątku SP ZOZ w Biłgoraju w dzierżawę.

W sierpniu 2009 r. Zarząd i Rada Powiatu w Biłgoraju podjęła decyzję o przystąpieniu do rządowego planu B i oddaniu SP ZOZu w dzierżawę. Z tym tematem wciąż wiąże się wiele niejasności. Są osoby, które swoim wypowiedziami wprowadzają w błąd mieszkańców powiatu biłgorajskiego, pracowników SP ZOZu oraz niestety wierzycieli szpitala. Dlatego chcemy wyjaśnić motywy wejścia na ścieżkę planu B.
Zdaniem Rady i Zarządu Powiatu w Biłgoraju droga przystąpienia do planu B oraz dzierżawa to obecnie najlepsze rozwiązanie dla ratowania biłgorajskiej służby zdrowia. Sytuacja w tej placówce jest dramatyczna. Dług zamiast maleć – rośnie, i tak jest niezmiennie od 1999 roku. W 2009 roku znowu przybyło kilka milionów zobowiązań. Obecnie zadłużenie wynosi już ponad 43 mln zł. Nie płacony jest ZUS, Urząd Skarbowy, nie płacone są media czy inne usługi. Nie są spłacani wierzyciele. Wejście komornika na konta szpitala z polecenia jednego z wierzycieli spowodowało, że w lutym zabrakło pieniędzy na pensje dla pracowników. To dramatyczna sytuacja. Dotychczas szpital działał, ale tylko dzięki kredytom, które poręczał i spłaca Powiat Biłgorajski. Samorządu nie stać na dokładanie kolejnych milionów. Jesteśmy jedynym powiatem w województwie lubelskim, który w tak ogromnym rozmiarze poręczał kredyty dla szpitala i za szpital te kredyty spłaca i będzie spłacał do 2021 roku. W sumie od roku 1999 dotychczas, władze powiatu przekazały na szpital w Biłgoraju ponad 50 mln zł: na budowę, rozbudowę i zakup sprzętu przekazanych zostało 38 mln 600 tys. zł (z czego 5 mln 700 tys. zł to środki własne powiatu, a pozostałe to środki które powiat pozyskał); władze powiatu z własnych środków spłaciły za szpital około 10 mln 500 tys. zł z tytułu poręczeń, gwarancji i kredytów; z własnych środków udzieliły szpitalowi pożyczek na sumę ponad 1 mln zł.
W sumie do spłaty pozostało jeszcze kolejnych 12 mln 600 tys. zł. W skali roku jest to kwota ok. 2 mln zł.
Dzięki działaniom powiatu, pozwalającym szpitalowi na przystąpienie do programu restrukturyzacji, SP ZOZ uzyskał umorzenie zobowiązań na sumę ponad 15 mln 900 tys. zł.
Mimo tych wszystkich działań pomocowych, czyli każdego roku przekazywaniu na szpital kolejnych milionów, kondycja finansowa SP ZOZu nadal jest bardzo trudna, a dług rośnie. Trwanie w takiej sytuacji stwarza zagrożenie dla istnienia tego szpitala w przyszłości.
Co oznacza dla szpitala przystąpienie do planu B oraz jego dzierżawa? To przede wszystkim znaczy, że cały jego dotychczasowy dług (ponad 43 mln zł) przejmuje Powiat Biłgorajski. To znaczy – że wszystkich obecnych wierzycieli szpitala przejmie Powiat Biłgorajski. Przejmie i co za tym idzie – spłaci. Czyli nowy szpital i podmiot który go wydzierżawi, będzie mógł zacząć działać na rynku bez jakichkolwiek obciążeń finansowych.
Po przystąpieniu do planu B mamy szansę na umorzenie tego długu w wysokości około 27 mln zł. Pozostałą kwotę będziemy musieli spłacić ze środków własnych. Dlatego niezrozumiała jest dzisiejsza obawa wierzycieli o swoje należności. Powiat biłgorajski gwarantuje spłatę zobowiązań szpitala, częściowo ze środków uzyskanych z planu B, częściowo z własnego budżetu.
Wprawdzie pierwszy przetarg na dzierżawę nie został rozstrzygnięty z powodów formalnych, ale zostanie ogłoszony drugi przetarg. Liczymy na jego pomyślne rozstrzygnięcie. Naszym zdaniem, to ostatni moment na ratowanie naszej służby zdrowia. Funkcjonowanie SP ZOZ w dotychczasowej strukturze i z dotychczasowym wynikiem ekonomicznym nie daje możliwości prawidłowego działania w latach kolejnych.
Szanse, na utrzymanie majątku i działalności placówki w kolejnych latach, widzimy poprzez dzierżawę. Świadczenia medyczne realizowane przez nowy podmiot będą realizowane w sposób ciągły z zachowaniem dotychczasowego zakresu, wymiaru, profilu, jakości, warunków udzielania i dostępności. Mamy nadzieję, że dzierżawca dodatkowo rozszerzy zakres świadczonych usług. Pracownikom zabezpieczona zostanie kontynuacja zatrudnienia, gdyż dzierżawca przejmie całą załogę w trybie art. 23¹ Kodeksu Pracy.
Wszystkie działania podejmowane przez Zarząd Powiatu dokonywane są z uwzględnieniem zarówno interesu pacjentów, jak i pracowników zatrudnionych w SP ZOZ w Biłgoraju.
USTAWA z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej mówi o obowiązkach dyrektora szpitala:
Art. 44.
1. Odpowiedzialność za zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej ponosi kierownik zakładu.
2. Kierownik publicznego zakładu opieki zdrowotnej kieruje zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. Kierownik zakładu jest przełożonym pracowników zakładu.
4. Podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, nawiązuje z kierownikiem tego zakładu stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
A także o obowiązkach organu nadzorującego, czyli Powiatu:
Art. 67. 1
. Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej sprawuje podmiot, który utworzył zakład, zwany dalej „podmiotem sprawującym nadzór”.
2. Podmiot sprawujący nadzór dokonuje kontroli i oceny działalności zakładu opieki zdrowotnej oraz pracy kierownika zakładu.
3. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 2, obejmują w szczególności:
1)      realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń;
2)      prawidłowość gospodarowania mieniem;
3)      gospodarkę finansową.

Starosta
Marek Onyszkiewicz