...
Loga Fundusze Europejskie

Półrocze podsumowane

Kategoria: Aktualności 2012 Opublikowano: 2 października, 2012
herb_bilgoraj
Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku przekazana została przez Starostę Biłgorajskiego podczas obrad sesji Rady Powiatu, która odbyła się w ostatni czwartek, 27 września. Prezentujemy treść wystąpienia Starosty Mariana Tokarskiego:
Dochody budżetu powiatu w I półroczu roku 2012 zrealizowane zostały w wysokości 45.656.476,33 zł (co stanowiło 52,24% planu), z tego dochody bieżące powiatu wyniosły 43.672.828,49 zł, (co stanowi 52,76% planu), a dochody majątkowe wyniosły 1.983.647,84 zł (tj. 48,07% planu).

 

Głównymi dochodami majątkowymi w I półroczu były dochody ze sprzedaży mienia powiatu oraz wpłaty odszkodowań za przejęte grunty pod budowę dróg, gdzie uzyskano środki w łącznej kwocie 1.978.011 zł. W I półroczu 2012 roku zrealizowano wydatki budżetu powiatu w wysokości 39.608.191,77 zł (co stanowi 44,55% planu), z tego wydatki bieżące wyniosły 38.506.517,29 zł (tj. 45,89% planu), a wydatki majątkowe (inwestycyjne) wyniosły 1.101.674,36 zł (tj. 22,04% planu). W I półroczu 2011 roku, podobnie jak w latach poprzednich, nie zrealizowano części wydatków na cele inwestycyjne powiatu z uwagi na fakt, że większość wydatków inwestycyjnych ma miejsce w II półroczu po zakończeniu ich realizacji. Największa pozycja wydatków powiatu to wydatki na wynagrodzenia, które wyniosły w I półroczu 26.524.484,18 zł (co stanowi prawie 67% wszystkich wydatków powiatu).
Na zadania inwestycyjne wydatkowano w I półroczu kwotę 1.101.674,36 zł z tego:
  • Na adaptację budynku dla siedziby Starostwa Powiatowego wydatkowano w I półroczu 2012 roku kwotę 977.916,53 zł. Ponadto wydatkowano w ramach wydatków niewygasających roku 2011 dotyczących powyższej inwestycji kwotę 310.000 zł.
  • Wydatkowano 55.000 zł dla Muzeum na realizację inwestycji „Biłgoraj – XIX wieczna Zagroda Sitarska: prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane w obiektach drewnianych wraz z zabezpieczeniem alarmowym ppoż”.
  • Na odpłatne przejęcie gruntów pod drogi powiatowe wydatkowano środki w kwocie 53.460,00 zł.
  • Wydatkowano ze środków własnych kwotę 8.309,00 zł. na zakup kosiarki w ZSBiO w Biłgoraju.
  • Na modernizację bramy w DPS Kombatant wydatkowano kwotę 6.753,75 zł.
Pozostałe inwestycje zapisane w budżecie powiatu w tym inwestycje drogowe są w trakcie realizacji i będą sfinansowane w II półroczu.
W I półroczu spłacono z tytułu rat kredytów i pożyczek kwotę 1.862.898,46 zł, łączne koszty spłaty długu wraz z odsetkami i poręczeniami wyniosły w I półroczu kwotę 2.798.637,20 zł.
Na dzień 30 czerwca 2012 roku zadłużenie powiatu wynosi 25.530.074,82 zł, a wskaźnik zadłużenia 29,38% (ustawa o finansach dopuszcza 60%), koszty obsługi długu wynoszą 5.629.248,00 zł, a wskaźnik obsługi długu 6,48% (gdzie ustawa o finansach dopuszcza 15%).
Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2012 roku, należy stwierdzić, że założenia budżetowe są w pełni realizowane, jest zachowana właściwa relacja pomiędzy dochodami które zrealizowano w 52,5%, a wydatkami, które zrealizowano w 44,5% co skutkuje nadwyżką budżetową za I półrocze w kwocie ponad 6 mln zł. Należy jednak pamiętać, że większość wydatków związanych z inwestycjami i remontami oraz wydatków na wyposażenie nowego obiektu Starostwa nastąpi w II półroczu. Niemniej po analizie wykonania budżetu za I półrocze należy stwierdzić, że założone dochody budżetu będą wykonane, a w zakresie wydatków powinny wystąpić oszczędności, co będzie skutkować zmniejszeniem planowanego na koniec roku kredytu w wysokości 3,4 mln zł, a tym samym należy oczekiwać mniejszego obciążenia z tytułu kredytów w latach następnych.