...
Loga Fundusze Europejskie

„Powiat Biłgorajski w latach 2010 – 2013”

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 20 marca, 2014

folder inwestycje 2010 2013mTaki tytuł nosi blisko 40 stronicowy folder, wydany przez samorząd Powiatu Biłgorajskiego, w którym w skrócie opisano najważniejsze inwestycje zrealizowane ze środków unijnych, krajowych i własnych podczas IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju.

Publikacja obrazuje podjęte przez Radę i Zarząd Powiatu działania związane z inwestycjami, w tym pozyskaniem środków zewnętrznych i nakładem własnym budżetu Powiatu. Podzielona została na dwie części, w pierwszej zaprezentowano środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej, w drugiej z budżetu krajowego.

W latach 2010 – 2013 Powiat korzystał ze środków pomocowych UE zapisanych na okres programowania 2007 – 2013. Zadania Powiatu finansowały dwa główne instrumenty polityki regionalnej Unii Europejskiej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej wykorzystane zostały także środki pomocowe z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

-Pomocą z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wsparliśmy praktycznie każdy zakres działań Powiatu. Wsparcie uzyskały takie obszary jak: infrastruktura drogowa, pomoc społeczna, geodezja i gospodarka gruntami, ochrona i kształtowanie środowiska, rynek pracy i edukacja. W ogólnej ilości środków pozyskanych dofinansowanie zewnętrzne wyniosło 93%, wkład własny powiatu 7 % – informuje Starosta Biłgorajski Marian Tokarski. Łącznie w latach 2010 – 2013 pozyskane fundusze UE sięgnęły kwoty blisko 41,8 mln zł, przy wartości projektów 44,8 mln zł. Jak podkreśla Tomasz Rabiej kierownik Wydziału Funduszy Strukturalnych, Rozwoju Powiatu i Inwestycji najwięcej środków wsparcia z funduszu strukturalnych trafiło na infrastrukturę drogową – ok. 16,1 mln zł (wartość projektów 17,3 mln zł), rynek pracy – 14,7 mln zł (wartość projektów 15,1 mln zł), projekty edukacyjne – 4,8 mln zł (wartość projektów 5,2 mln zł) oraz projekty pomocy społecznej i ochronę i kształtowanie środowiska, dofinansowanie unijne wyniosło tutaj odpowiednio 2,4 i 1,8 mln zł.

W tej kadencji Powiat bierze także udział w dwóch dużych projektach finansowanych z Programu Operacyjnego Polski Wschodniej obejmującego pięć województw: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, podlaskie i warminsko – mazurskie. Były to projekty: Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej oraz Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej.

W latach 2010 – 2013 Powiat Biłgorajski korzystał z krajowych źródeł finansowania zadań z zakresu drogownictwa, edukacji, rynku pracy, ochrony zdrowia oraz opieki społecznej. Były to: rezerwa celowa budżetu państwa, fundusz pracy, fundusz powodziowy i osuwiskowy, program likwidacji miejsc niebezpiecznych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Program Odbudowy Dróg Lokalnych, środki: Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Edukacji Narodowej, budżetów samorządów Powiatu Biłgorajskiego, Lasów Państwowych oraz PFRON. Łącznie pozyskano blisko 10 mln zł na projekty o łącznej wartości 23 mln zł. Zarówno w przypadku środków krajowych, tak jak miało to miejsce w przypadku dofinansowania unijnego największa kwota została pozyskana na drogi, było to ponad 5 mln zł. -Łącznie w latach 2010 – 2013 nakłady finansowe na drogi powiatowe wyniosły 66,3 mln zł – wylicza Maria Góralska po. dyrektora ZDP.

Folder powstał w Wydziale Funduszy Strukturalnych, Rozwoju Powiatu i Inwestycji i dostępny jest w Starostwie Powiatowym oraz podczas spotkań i uroczystości o charakterze powiatowym.