...
Loga Fundusze Europejskie

Prognoza Oddziaływania na Środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 29 lipca, 2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.)

Starosta Biłgorajski

podaje do publicznej wiadomości, że został opracowany projekt dokumentu pn. „Prognoza Oddziaływania na Środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu biłgorajskiego dla obrębów: Ciosmy, Bukowa, Bidaczów Nowy, Bukowina Las, Ruda Zagrody, Ruda Solska, Bidaczów Stary, Edwardów, Brodziaki, Hedwiżyn, Wola, Majdan Gromadzki, Nadrzecze, Gromada, Teodorówka, Wolaniny Ratwica, Korytków Duży, Andrzejówka, Dereźnia Zagrody, Dereźnia Majdańska, Wola Dereźniańska, Dereźnia Solska położonych w gminie Biłgoraj na lata 2020-2030

Dokument zawiera:

  1. Ogólną charakterystykę środowiska przyrodniczego powiatu
  2. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko zaplanowanych zabiegów

Z dokumentem można zapoznać się w okresie od 23 lipca 2020 r. do 13 sierpnia 2020r.

  1. W Starostwie Powiatowym, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj, pok. 206, w godzinach od 7.30 do 15.30
  2. Na stronie internetowej urzędu https://www.bilgorajski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu https://spbilgoraj.bip.lubelskie.pl

W terminie od dnia 23 lipca do dnia 13 sierpnia 2020 r. uwagi i wnioski odnośnie udostępnionych dokumentów można składać pisemnie na miejscu w siedzibie Starostwa lub przesyłać listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju z dopiskiem „Prognoza oddziaływania na środowisko” lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@bilgoraj.pl.

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Starostę Biłgorajskiego przed zatwierdzeniem uproszczonych planów urządzenia lasu.