...
Loga Fundusze Europejskie

Projekt Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski

Kategoria: rok 2021 Opublikowano: 29 kwietnia, 2021

Projekt „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski” jest realizowany w oparciu o nawiązane partnerstwo Powiatu Biłgorajskiego, będącego liderem projektu, a Gminą Tereszpol będącą partnerem projektu. Realizacja projektu została zaplanowana na okres od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2023 r.

Wartość projektu to 1 771 059,60 zł, w tym 273 780,00 zł stanowi wkład własny niefinansowy, a uzyskane dofinansowanie wynosi 1 497 279,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do 44 osób, w tym do minimum 40 osób po 60 roku życia, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek w terenu miasta Biłgoraj i gminy Tereszpol. Osoby te będą brały udział w zajęciach prowadzonych w 2 Klubach Seniora: w Biłgoraju w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów i w remizie OSP w Szozdach. Na potrzeby działalności tych klubów obiekty te zostaną zaadoptowane poprzez wykonanie robót budowlanych. Zostanie także zatrudniona wykwalifikowana kadra, która prowadzić będzie zajęcia edukacyjne i szkolenia aktywizujące osoby starsze, niepełnosprawne, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

Efektem prowadzenia tych zajęć kulturalnych i sportowych takich jak zajęcia kulinarne, komputerowe, artystyczne i gimnastyczne będzie ograniczenie barier wynikających z wykluczenia społecznego spowodowanego podeszłym wiekem, niepełnosprawnością i niesamodzielnością.

Działalność Klubów Seniora powinna pobudzić jak największą liczbę mieszkańców Miasta Biłgoraja i Gminy Tereszpol do korzystnych przemian w ich codziennym życiu. Z aktywności fizycznej i kulturalnej powinna wyrosnąć aktywność społeczna, gotowość do pracy dla dobra wspólnego.  

Grupa docelowa: grupę docelową w projekcie stanowią 44 osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałe na obszarze województwa lubelskiego, w powiecie biłgorajskim; 22 osoby w mieście Biłgoraj oraz 22 osoby w gminie Tereszpol, w tym 8 osób z niepełnosprawnościami. Do grupy docelowej zaliczyć możemy m. in. osoby starsze (powyżej 60 roku życia), osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Główne wskaźniki:
– wskaźnik rezultatu – liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu [szt.] – 42,
– wskaźniki produktu:
    liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – 40,
    liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [osoby] – 44,
    liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [osoby] – 8,
    liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich [osoby] – 22.

loga unijne