...
Loga Fundusze Europejskie

Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju – etap I

Kategoria: rok 2022 Opublikowano: 19 grudnia, 2022

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura sportowa.
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa 18 powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju – etap I
Całkowita wartość I etapu: 29 183 081,30 zł
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 15 975 000 zł.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 13 208 081,30 zł.
Wkład własny: 0,00 zł.

Opis inwestycji: Jedyna kryta pływalnia w Biłgoraju z 1988 r. zostanie rozbudowana o nowoczesną halę basenową zawierającą część rekreacyjną. Wybudowana w I etapie hala basenu rekreacyjnego o pow. użytkowej 1322 m2 zawierać będzie w szczególności: – baseny rekreacyjne o powierzchni lustra wody 302m2 wyposażone m. in. w masaże podwodne i powietrzne, sztuczną rzekę, basen do nauki pływania i brodzik dla najmłodszych – zjeżdżalnie wodne o długościach ok. 90 i 60 mb – wanny jacuzzi – podbasenie z wyposażeniem technologicznym – instalacje kanalizacyjne i wodociągowe – instalacje i urządzenia: zaopatrzenia w ciepło w tym OZE, techniki wentylacyjnej, elektroenergetyczne, teletechniczne i informatyczne – elementy zagospodarowania terenu: parkingi, chodniki, prace przygotowawcze, usunięcia nawierzchni, ogrodzeń, wycinka zieleni – przekładki uzbrojenia w terenie i projektowane uzbrojenie – niezbędne dostosowania w tym urządzenia specyficzne dla sposobu użytkowania obiektu, wyposażenie i rozwiązania techniczne umożliwiające oddanie obiektu etapu I do użytkowania.

Celem realizacji inwestycji jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców powiatu biłgorajskiego, a także zwiększenie aktywności społecznej oraz atrakcyjności miasta i regionu. Biłgoraj to obszar rozwoju i koncentracji funkcji społeczno-gospodarczych powiatu. W skali wojewódzkiej miasto średnie tracące funkcję społeczno-gospodarczą. Rozbudowa pływalni wzmocni potencjał rozwojowy miasta, powiatu, regionu. Pozytywne oddziaływanie inwestycji ma charakter ponadlokalny. W 2022 roku została opracowana pełnozakresowa, pełnobranżowa i kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa uwzględniająca realizację inwestycji w podziale na 2 etapu. Nowa hala basenowa będzie mogła funkcjonować w czasie, realizacji II etapu (nieobjętego wnioskiem) polegającego na przebudowie istniejącej hali basenu z niecką 12x25m i pozostałym zapleczem. Docelowo z atrakcji basenu będzie mogło korzystać jednocześnie nawet 125 osób, czyli więcej o 92 niż obecnie. Obiekt będzie dostosowany do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami: niepełnosprawnych, seniorów, rodzin z małymi dziećmi. W rezultacie obu etapów powstanie obiekt o łącznej powierzchni użytkowej ok. 3760 m2 z powierzchnią lustra wody ok. 623 m2. Pływalnia będzie pływalnią publiczną z możliwością pobierania opłat z wykorzystaniem ESOK.

wizualizacja basenu
Pływalnia będzie mogła realizować także zadanie poprawy kondycji osób, których stan zdrowia pogorszył się w czasie pandemii COVID-19. Realizacja inwestycji jest komplementarna z inwestycjami w sport i rekreację realizowanymi obok basenu. Projekt spełnia oczekiwanie strony społecznej a jego zrealizowanie wypełni wskazane cele Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 r.

Etap 1 obejmuje:
– odłączenie od instalacji i rozbiórka paneli fotowoltaicznych i ich konstrukcji
– rozbiórka zadaszenia wejścia do technologii/chemii/
– rozbiórka schodów i murku oporowego od strony południowej przy zewnętrznych wejściach do pom. chemii
– budowa stanu surowego podbasenia nowoprojektowanej hali basenu rekreacyjnego /z pozostawieniem funkcjonujących pom. chemii basenowej/
– przerwa technologiczna basenu istniejącego – rozbiórka pozostawionego zaplecza chemii basenowej
– budowa nowoprojektowanej części pomieszczeń chemii basenowej – docelowe wyposażenie w urządzenia technologiczne – podłączenie do nich istniejącego basenu i jego uruchomienie po przerwie technicznej
– odcięcie istniejącej hali basenu w płaszczyźnie od strony nowobudowanej hali basenu rekreacyjnego /ściana oddzielenia pożarowego/
– budowa hali basenu rekreacyjnego
– tymczasowe rozbieralne zamknięcie w poziomie stropu nad podbaseniem otworu niecki hamowanej
– budowa tymczasowego układu funkcjonalnego części przebieralniowo-sanitarnej oraz budowa tymczasowych schodów zewnętrznych i podnośnika dla osób niepełnosprawnych /do wykorzystania w docelowym wyposażeniu holu wejściowego/
– kompleksowa budowa i docelowe wyposażenie hali basenu rekreacyjnego oraz podbasenia
– budowa zjeżdżalni wodnych /bez ich podłączenia do hali basenu rekreacyjnego
– prace przygotowawcze – wycinka drzew i krzewów oraz przygotowanie do przechowania egzemplarzy przeznaczonych do przesadzeń
– usunięcia nawierzchni utwardzonych kolidujących z planowana inwestycją,
– rozbiórka ogrodzeń zlokalizowanych od południowej i wschodniej części obiektu
– przekładki i usunięcia istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z planowaną inwestycją – również w rejonie placu przedwejściowego przy ul. Cegielnianej
– budowa docelowego uzbrojenia terenu – również w rejonie placu przedwejściowego przy ul. Cegielnianej
– budowa docelowa drogi i dojść pieszych oraz parkingów – z wyłączeniem placu przedwejściowego, zjazdu, korekty drogi pożarowej i zatoki autobusowej/
– docelowe zagospodarowanie zieleni.