...
Loga Fundusze Europejskie

Rada Powiatu przyjęła budżet na 2014 rok

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 20 grudnia, 2013

budzet 2014mProjekt budżetu Powiatu był szczegółowo przedstawiany na posiedzeniach komisji Rady. Jego najważniejsze założenia przypomniał na sesji budżetowej Starosta Biłgorajski Marian Tokarski

-Budżet Powiatu po stronie dochodów wynosi 94,47 mln zł, a wydatki wyniosą 91,9 mln zł. Wobec powyższego budżet powiatu na 2014 rok zakłada po raz drugi w historii powiatu nadwyżkę budżetową w wysokości 2,6 mln zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Powiat po raz kolejny nie planuje kredytu na zamknięcie budżetu. Zadłużenie powiatu wynosi 20,4 mln zł i będzie spłacane do 2029 roku, całkowity koszt spłaty tego zadłużenia w roku 2014 wyniesie prawie 3,9 mln zł. Na koniec 2014 roku zadłużenie powiatu będzie o 6 mln 974 tys. zł niższe od zadłużenia na koniec 2011 roku – poinformował Starosta i dodał: -W budżecie na rok 2014 zaplanowano łącznie 12,2 mln zł na wydatki inwestycyjne i remontowe. Najwięcej bo 11,4 mln zł. zapisano na przebudowy, modernizacje i remonty sieci drogowej.

Na wspólną realizację zadań drogowych z gminami Powiat zabezpieczył 1,7 mln zł. środków własnych (z tego 1,6 mln zł. na remonty dróg i 98 tys. zł na inwestycje), szczegółowe wykazy zadań będą ustalane z poszczególnymi gminami. Na własne remonty sieci drogowej zabezpieczono środki własne w wysokości 900 tys. zł. Łączne wydatki na przebudowy, modernizacje, remonty i utrzymanie sieci dróg wyniosą ponad 15,1 mln zł. Na pozostałe zadania inwestycyjne i remontowe powiatu zapisano w budżecie 1 mln 222 tys. zł, w ramach tych środków.

Najpoważniejszą pozycją w budżecie są wydatki na oświatę które stanowi 41% wszystkich wydatków powiatu. Na pomoc społeczną i przeciwdziałanie bezrobociu Powiat wydatkuje kwotę 18,1 mln zł, a wydatki na realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 8,3 mln zł. Na realizację zadań powiatu planuje się pozyskać dodatkowo z budżetu państwa, od innych samorządów, funduszy celowych oraz innych źródeł kwotę 15,6 mln zł. z przeznaczeniem na inwestycje drogowe oraz na realizację zadań z zakresu opieki społecznej, aktywizacji bezrobotnych i na realizację programów edukacyjnych w szkołach.

-Podsumowując należy stwierdzić, że proponowany budżet uwzględnia najpilniejsze zadania powiatu w ramach aktualnych możliwości finansowych. Bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie przedstawionego projektu budżetu na 2014 rok – mówił Starosta Biłgorajski.

Budżet Powiatu został przyjęty przy głosach 18 głosach „za”.