...
Loga Fundusze Europejskie

Ruszyła rekrutacja do programu „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski”

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 11 sierpnia, 2021

Dziś w budynku Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyło się spotkanie rekrutacyjne do programu „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski”, który realizowany jest w oparciu o nawiązane partnerstwo Powiatu Biłgorajskiego, będącego liderem projektu, a Gminą Tereszpol będącą partnerem projektu. W godzinach od 9:00 do 11:00. można było przyjść i uzyskać informacje na temat programu. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020.

Łączna wartość projektu wynosi ponad 1,7 mln zł przy czym 1,5 mln zł to dofinansowanie z programu a pozostała kwota jest tzw. wkład własnym w formie niepieniężnej poprzez udostepnienie obiektów. Projekt skierowany jest do 44 osób – 22 osób  z miasta Biłgoraj i 22 gminy Tereszpol – w tym 8 osób niepełnosprawnych (w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi), które są wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Jest on kierowany do seniorów – warunkiem uczestnictwa w programie jest wiek powyżej 60 lat.

-Generalnie stawiamy na aktywizację seniorów i ich rozwój osobisty. Zostanie utworzony klub seniora dla uczestników projektu, w tym dwie osoby niepełnosprawne zostaną objęte usługami asystenckimi. Klub seniora będzie bezpłatny, otwarty 5 dni w tygodniu od godziny 8 do godziny 16 i w tym czasie seniorzy będą mogli skorzystać z opieki opiekuna-animatora a także skorzystać z zajęć dodatkowych o charakterze edukacyjnym i zdrowotnym. Będą to zajęcia komputerowe, kulinarne, zajęcia terapii manualnej, zajęcia artystyczne i zajęcia z muzykoterapii i filmoterapii. Uczestnicy będą mieli także zapewnione przerwy kawowe. Zajęcia będą trwały mniej więcej po 4 godziny w tygodniu, przy czym niektóre zajęcia będą po dwie godziny w tygodniu. Oprócz tego seniorzy będą mieli możliwość wspólnych wyjazdów, wyjść do kina oraz będą mogli uczestniczyć w imprezach okolicznościowych. Seniorzy będą mieli duży wpływ na przebieg projektu, ponieważ będą oni mogli przedstawiać swoje pomysły na dodatkowe aktywności. Seniorzy będą mogli spędzić czas w miłej atmosferze – mówi Izabela Wójcik, koordynator projektu.

seniorzy na start

Przede wszystkim w obu lokalizacjach – czyli na terenie  miasta Biłgoraj i tutaj konkretnie w domu pomocy społecznej dla kombatanta – zostaną przystosowane lokale. -W tym momencie mamy rozstrzygnięte przetargi na wykonanie robót budowanych i niebawem rozpocznie się dostosowywanie obiektów do potrzeb uczestników klubu seniora. Drugim etapem w mieście Biłgoraj jest doposażenie tych miejsc, w których będą się odbywały zajęcia, poprzez zakupy rożnego typu koniecznego wyposażenia – będzie to bardzo różny asortyment, od sprzętów komputerowych i sprzętu muzycznego aż do pieców garncarskich czy wyposażenia kuchni. Podobnie będzie w gminie Tereszpol, czyli drugiej lokalizacji. Tam wytypowana została remiza OSP w Szozdach. Ten obiekt też zostanie dostosowany architektonicznie do potrzeb klubu seniora i zostanie zupełnie przebudowany na parterze. W dalszym etapie także planowany jest zakup wyposażenia. Po wykonaniu tych etapów w obu lokalizacjach przystąpimy do organizacji wsparcia – mówi Jarosław Bury, kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Jak zapewnia, takie spotkania będą sukcesywnie organizowane aby poinformować wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w tym projekcie oraz udzielić wsparcia na temat czy dane osoby się kwalifikują, jakie są obowiązki czy jakie są korzyści z uczestnictwa w tym programie. Następnie przystąpimy do wyboru osób, które się zgłoszą i po rekrutacji rozpoczniemy już same formy wsparcia.

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia tego roku. Wtedy rozpoczęły się działania związane z pierwszym etapem projektu, czyli prace budowlane i zakup wyposażenia. Same zajęcia mają rozpocząć się około września bieżącego roku a projekt potrwa do końca czerwca 2023 r. po czym rozpocznie się jego tzw. okres trwałości. Klub nie zaprzestanie swojego działania lecz będzie działał nadal przez kolejne 27 miesięcy. W tym czasie nadal będzie można korzystać z jego dobrodziejstw. -Rekrutacja będzie ciągła – rozpoczęła się na początku sierpnia i nie ma określonego końcowego terminu. Rekrutować się mogą osoby, które spełniają kryteria opisane w regulaminach, czyli muszą posiadać status osoby wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem, zamieszkiwać na terenie Powiatu Biłgorajskiego – Miasto Biłgoraj i Gmina Tereszpol, być w wieku powyżej 60 lat i mieć potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Mogą to być również osoby, które są wykluczone z powodów finansowych czy mają potrzebę korzystania z pomocy żywnościowej – wyjaśnia Jarosław Bury.

Informacje dotyczące projektu, aktualności oraz dokumenty do pobrania można znaleźć na stronie internetowej www.seniorzy.bilgorajski.pl oraz w dwóch biurach projektu, pierwszym – głównym – w budynku Starostwa Powiatowego w Biłgoraju w pokoju 211 i oraz w biurze w Urzędzie Gminy Tereszpol. –W obu tych miejscach można zasięgnąć informacji na temat realizacji projektu, postępów czy też po prostu zgłosić się do uczestnictwa – zaznacza Izabela Wójcik.

W ramach programu możliwe jest również skorzystanie z bezpłatnego transportu „Door-to-door”. Samochód będzie przywoził uczestników programu „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski” na miejsce spotkań, czyli do DPS dla kombatanta w Biłgoraju i OSP w Szozdach oraz z powrotem do domu.

Więcej informacji o programie można znaleźć na www.seniorzy.bilgorajski.pl oraz na https://www.bilgorajski.pl/projekty-i-inwestycje/rok-2021/2506-projekt-seniorzy-na-start-powiat-bilgorajski

/ES/