...
Loga Fundusze Europejskie

Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu w Biłgoraju za 2018 rok

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 5 marca, 2019

herbmalypRada Powiatu w Biłgoraju, w omawianym okresie odbyła 8 posiedzeń V Kadencja Rady Powiatu, 3 posiedzenia VI Kadencja Rady Powiatu. Na ogólną liczbę 11 sesji Rady Powiatu w Biłgoraju, które zwołano w 2018 roku, odbyły się wszystkie zaplanowane posiedzenia ze średnią frekwencją 86%.

Podczas I sesji inauguracyjnej VI kadencji Rady Powiatu 21 listopada 2018 roku zostały złożone ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Powiatu w Biłgoraju. W sesjach Rady Powiatu uczestniczyli: Zarząd Powiatu, Radni Powiatu, Skarbnik i Sekretarz Powiatu, kierownicy wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Powiatu Biłgorajskiego.

W roku sprawozdawczym Rada Powiatu przyjęła oraz zapoznała się z:
– informacją z działalności ARION ZOZ w Biłgoraju,
– sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok,
– rocznym sprawozdaniem z gospodarowania nieruchomościami zasobu Powiatu Biłgorajskiego w 2017 roku,
 informacją Zarządu Dróg Powiatowych na temat przebiegu remontów dróg powiatowych oraz aktualnego ich stanu,
– sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Biłgorajski z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy,
– informacją o sytuacji na lokalnym rynku pracy na dzień 31.12.2017r.,
– oceną stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Biłgorajskiego w 2017 roku,
– informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Biłgorajskiego za 2017 rok,
– sprawozdaniem z działalności Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju za 2017 rok,
– sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Biłgorajskiego za 2017 rok,
– sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2017 rok
– sprawozdaniem z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Biłgoraju za 2017 rok,
– sprawozdaniem finansowym z działalności ARION Szpitale sp. z o. o. za 2017 rok,
– informacją o stanie bezpieczeństwa Powiatu Biłgorajskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2017 roku,
– informacją o działalności Domu Pomocy dla Kombatantów w Biłgoraju w 2017 roku,
– informacją o działalności Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce w 2017 roku,
– sprawozdaniem z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju za 2017 rok,
-sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku,
– roczna ocena działalności rehabilitacyjnej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biłgoraju, Jozefowie i Biszczy.

Ponadto Rada Powiatu podjęła w 2018 roku 46 uchwal a Radni zgłosili 13 zapytań i interpelacji. Na wszystkie zgłoszone zapytania i interpelacje odpowiedz udzielona była przez Starostę, Kierowników lub dyrektorów jednostek na sesjach Rady Powiatu, bądź na piśmie. Wnioski i zapytania dotyczyły m. in.: szpitala Arion w Biłgoraju, remontów dróg na terenie powiatu biłgorajskiego. funkcjonowania wydziałów w Starostwie Powiatowym, termomodernizacji obiektów, budowy/remontu basenu w Biłgoraju, oddziału WORD w Biłgoraju. smogu w powiecie oraz sytuacji w rolnictwie – niskich cen owoców w skupach.

Przewodniczący Marian Kurzyna