...
Loga Fundusze Europejskie

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok

Kategoria: Aktualności 2012 Opublikowano: 24 kwietnia, 2012

 

Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego  z organizacjami pozarządowymi  za 2011 r.”

 

Zgodnie  z art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Biłgoraju  przedkłada Radzie Powiatu w Biłgoraju sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego  z organizacjami pozarządowymi za rok 2011”.

Powiat Biłgorajski realizował w 2011 r. współpracę z organizacjami pozarządowymi  działającymi na rzecz Powiatu Biłgorajskiego i jego mieszkańców w oparciu o „Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego  z organizacjami pozarządowymi na rok 2011” przyjęty uchwałą Nr III/21/2010 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 grudnia 2010 r.  opublikowany na stronie (www.bilgorajski.netbip.pl – stara wersja serwisu nieaktywna – aktualny adres BIP www.bilgorajski.bip.lublin.pl) oraz  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.  Współpraca realizowana była poprzez wspieranie realizacji zadań publicznych w 2011 r. z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie realizacji tych zadań.

Głównym celem przyjętego przez Radę Powiatu w Biłgoraju programu współpracy jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze powiatu poprzez wspieranie tych organizacji w realizacji ważnych celów społecznych oraz stwarzanie warunków dla powstawania różnorodnych inicjatyw i struktur działających na rzecz lokalnej społeczności a także integrowanie różnych podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zasięgiem sferę zadań publicznych.

Program zawierał szczegółowe cele, tj.

 • poprawę jakości życia i pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Powiatu Biłgorajskiego,
 • większą efektywność wydatkowania środków publicznych,
 • zwiększanie ilości i jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców,
 • stałą partnerską współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi,
 • udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy,
 

oraz zasady i formy współpracy.

Roczny program współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami został przyjęty przez Radę Powiatu w Biłgoraju po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr XXXIX/329/2010 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji, projekt Programu został zamieszczony na stronie internetowej Powiatu www.bilgorajski.pl, w BIP, przesłany drogą elektroniczną do organizacji  przez Wydział Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego
w Biłgoraju. W toku konsultacji organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Biłgorajskiego, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag, opinii, sugestii lub propozycji zmian do projektu aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji.

Jedną z form realizacji „Programu” był otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju uchwałą Nr 4/2011 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania planowane do zlecenia w 2011 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia. Ogłoszenie zawierało rodzaj wspieranych zadań, wysokość przeznaczonych do realizacji środków finansowych, zasady, kryteria wyboru ofert oraz warunki, termin i tryb przekazania dotacji. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Biłgorajskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

Za  priorytetowe zadania publiczne realizowane w 2011 r. uznano:

a) w zakresie kultury:

 
 • organizacja imprez artystyczno – kulturalnych o charakterze ponadlokalnym, mającym na celu inicjacje, kontynuację i podtrzymywanie tradycji historycznych oraz wartości humanistycznych i chrześcijańskich lokalnego środowiska,
 • upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą.

Na wsparcie realizacji tych zadań Powiat Biłgorajski przeznaczył kwotę  w wysokości 15 000 zł.

b) w zakresie kultury fizycznej:

 • organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym przy udziale uczniów szkół terenu powiatu,
 • uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych o charakterze ponadlokalnym.

Na wsparcie realizacji tych zadań Powiat Biłgorajski przeznaczył kwotę  w wysokości 20 000 zł.

c) w zakresie turystyki ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa:

 
 • organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym, będących promocją turystyczną powiatu.
 • promocja i wspieranie rozwoju turystycznego powiatu biłgorajskiego.
 • wyznaczanie lub konserwacja szlaków turystycznych.

Na wsparcie realizacji tych zadań Powiat Biłgorajski przeznaczył kwotę w wysokości 8 000 zł.

d) w zakresie promocji zdrowia

 • realizacja programów profilaktyki zdrowotnej

Na wsparcie realizacji tych zadań Powiat Biłgorajski przeznaczył kwotę w wysokości 2 000 zł.

Na otwarty konkurs ofert w 2011 roku wpłynęły 37 oferty,  w tym z zakresu:

 • kultury – 13 ofert,
 • kultury fizycznej – 14 ofert,
 • turystyki – 8 ofert,
 • promocji zdrowia – 2 ofert.

Oferty oceniała Komisja Konkursowa, powołana Uchwałą Nr 13/2011 Zarządu Powiatu w Biłgoraju
z dnia 15 lutego 2011 roku i przedstawiła Zarządowi Powiatu propozycje przyznania dotacji w formie wsparcia.

Zarząd Powiatu w Biłgoraju przyznał dotację z budżetu Powiatu Biłgorajskiego niżej wymienionym podmiotom:

I. z zakresu kultury:

1.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława w Górecku Kościelnym na:

– XVI Festiwal Pieśni Maryjnej w wysokości – 2500 zł.

2.Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Biłgoraju na:

– Eliminacje Powiatowe XXXV Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w wysokości – 500 zł.

– XI Powiatowy przegląd Strażackich Orkiestr Dętych w wysokości -1300 zł.

3. Towarzystwo Przyjaciół Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej ECHO w Biłgoraju na:

– Koncert Cecyliański w wysokości – 500 zł.

– Obchody Jubileuszu 50-lecia Działalności Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej „ECHO” w wysokości – 500 zł.

4. Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne na:

– Organizację XXVIII Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w wysokości – 1 000 zł.

5. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży „NADZIEJA” w Gromadzie na:

– III Diecezjalny Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej – Gromada 2011 w wysokości – 1 000 zł.

– XII Edycja Ogólnopolskiego Festiwalu piosenki religijnej Soli Deo w Biłgoraju w wysokości – 2 500zł.

6. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Biłgoraju na:

– Nawiązanie Współpracy z Organizacją Polonijną we Lwowie – w wysokości –  500 zł.

7. Biłgorajskie Towarzystwo Literackie na:

– Wydanie Biłgorajskiego Rocznika Społeczno Kulturalnego „Aspekty” Nr8 w wysokości – 500 zł.

8. Tarnogrodzkie Stowarzyszenie Na Rzecz osób Niepełnosprawnych na:

– IV Wojewódzki Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Magiczna Nutka” w wysokości – 500 zł.

9. Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Dętej w Biłgoraju na:

– Obchody Jubileuszu 90-lecia Działalności Biłgorajskiej Orkiestry Dętej im. Czesława Nizio w wysokości – 700 zł.

II. z zakresu kultury fizycznej :

1. Uczniowski Klub Sportowy Moto – Kart „Energetyk” na:

– Powiatowy Finał Turnieju Motoryzacyjnego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych w wysokości – 800 zł.

2. Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Biłgoraju na:

– VII Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze w wysokości – 800 zł.

3. Uczniowski Klub Sportowy „Leśnik” w Biłgoraju na:

– XII Międzypowiatowy turniej Piłki Siatkowej Chłopców w wysokości – 500 zł.

– V Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych w wysokości – 300 zł.

– XI Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej w wysokości –  500 zł.

4. Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego w Biłgoraju na:

– Organizację Powiatowych Igrzysk Sportowych w wysokości – 12 800 zł.

5. Młodzieżowy Klub Sportowy „Basket” w Biłgoraju na:

– Udział w rozgrywkach i zawodach sportowych organizowanych przez Polski Związek Koszykówki i Okręgowy Związek Koszykówki w  Lublinie w wysokości –  600 zł.

6. Międzyszkolny Klub Sportowy w Biłgoraju na:

– VII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Juniorów Młodszych o Puchar Ziemi Biłgorajskiej  w wysokości –  500 zł.

7. Uczniowski Klub Sportowy „SPRINT” Biszcza na:

– Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Biłgorajskiego w wysokości –  500 zł.

8. Stowarzyszenie Integracyjno -Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych „SIRON”

w Biłgoraju na:

– „Razem możemy więcej” – bieg osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w wysokości – 1 000 zł.

9.   Ludowy Klub Sportowy „Znicz” w Biłgoraju na:

– Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn  w Podnoszeniu Ciężarów w wysokości – 1 500 zł.

III. z zakresu turystyki:

1. Uczniowski Klub Sportowy „Leśnik” w Biłgoraju na:

– Spływ Kajakowy po rzece Tanew pod hasłem” „Młodzi leśnicy dla środowiska” w wysokości –1 000 zł.

2. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Biłgoraju na:

– XVI Konkurs Wiedzy o Kampanii Wrześniowej w wysokości – 200 zł.

– XXII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ziemi Biłgorajskiej w wysokości – 300 zł.

– Organizacja Powiatowych Eliminacji XXXIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego w wysokości – 800 zł.

– „Turystyka rodzinna” – rajdy rowerowe, piesze, marsz na orientacje, spływy, kulig w wysokości – 1 000 zł.

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” w Biłgoraju na:

– Ogólnopolski Roztoczański Rajd Rowerowy „Jastrzębia Zdebrz”  w wysokości – 700 zł.

– Konserwacja szlaku turystycznego Jastrzębia Zderz w wysokości – 1 700 zł.

– Konserwacja tablic promocyjnych na szlakach turystycznych Powiatu Biłgorajskiego w wysokości – 2 300 zł.

IV. z zakresu promocji zdrowia:

1. Klub Abstynenta Oparcie z Bidaczowa na:

– Obóz terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu w wysokości – 1 300 zł.

2. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło Nr 1 w Tarnogrodzie na:

– Zdrowe Miasto i Gmina Tarnogród – realizacja programów profilaktyki zdrowotnej w wysokości –  300 zł.

Po złożeniu przez organizacje pozarządowe zaktualizowanych kosztorysów i harmonogramów działań na wybrane przez Zarząd Powiatu zadania Wydział Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki przygotował stosowne umowy regulujące zasady wspólnej realizacji, warunki przekazania dotacji oraz sposobu jej rozliczenia. Zarząd Powiatu w Biłgoraju  podpisał 21 umów,
z realizacji których organizatorzy złożyli sprawozdania merytoryczne i rozliczenia finansowe
w określonych, w umowach terminach i na odpowiednich formularzach.

Wszystkie podejmowane przez Powiat Biłgorajski działania z zakresu: kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia realizowane były przy obustronnej jawności, wzajemnej informacji o przebiegu i stopniu realizacji, zachowaniu otwartości na indywidualizm, innowacyjność i konkurencyjność przy zachowaniu pełnej suwerenności stron. Organizowane przez podmioty zadania motywowały mieszkańców Powiatu Biłgorajskiego do udziału w pracach nad aktywizacją lokalnej społeczności, pobudzały kreatywność, umacniały świadomość obywatelską nad poczuciem odpowiedzialności za rozwój młodego pokolenia, wspólnoty lokalnej i regionu.

Współpraca Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi za 2011 r. była przedmiotem kontroli, którą przeprowadziła Regionalna Izba Obrachunkowa w dniach od 25 stycznia do 2 marca 2012 r. i podczas której nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Biłgoraj dn. 12.04.2012 r.

Opr. A. Wachowicz


Uchwała Nr 231/2012

Zarządu Powiatu w Biłgoraju

z dnia 17 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi za 2011 r.

 

Na podstawie art.32 ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku z uchwałą  Nr III/21/2010 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 grudnia  2010 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi za 2011 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu w Biłgoraju oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej: www.bilgorajski.pl.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.