...
Loga Fundusze Europejskie

TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 5 maja, 2014

Zamiarem organizatorów Wiosennego Ekologicznego Rajdu Rowerowego jest połączenie aktywnego wypoczynku ze spotkaniem w gronie przyjaciół, relaksem i zabawą. Proponujemy 2 trasy rajdowe o różnym stopniu trudności ze startem przed Urzędem Miasta w Biłgoraju i metą przy Gościńcu Janowskim w leśnictwie Zagumnie.

II. Cele rajdu.
• popularyzacja turystyki rowerowej i roweru jako ekologicznego środka transportu
• promowanie wśród uczestników imprezy szeroko pojętej ekologii, zainteresowanie ich różnorodną problematyką ekologiczną oraz wyzwolenie aktywności badawczej młodzieży i inspirowanie jej do podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.
• zachęcenie do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa w różnych formach
• promocja wspólnego, aktywnego spędzania wolnego czasu przez rodziny
• zapoznanie z historią naszej „Małej Ojczyzny”
• integracyjne spotkanie rodzin -młodzieży , rodziców, dziadków
• pobudzenie dzieci , młodzieży i dorosłych do zdrowego, sportowego trybu życia

III. Organizatorzy:
1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Biłgoraju

IV. Patronat medialny:
• Nowa Gazeta Biłgorajska,
• portal internetowy: www.pttk.bilgoraj.pl, www.bilgoraj.com.pl, www.bilgorajska.pl

V. Termin, miejsce, trasa i program rajdu:

Rajd odbędzie się dnia 11 maja 2014 roku na 2 trasach rajdowych.

Program szczegółowy:
10:30 – zbiórka uczestników rajdu trasy I ( trudniejszej) przed Urzędem Miasta w Biłgoraju i wyjazd na trasę: Biłgoraj – Dąbrowica – Kol. Sól – Ciosmy – wiata przy Gościńcu Janowskim ok. 35 km

11:30 – zbiórka uczestników rajdu trasy II ( łatwiejszej) przed Urzędem Miasta w Biłgoraju i wyjazd na trasę: Biłgoraj – Gromada – Majdan Gromadzki – wiata przy Gościńcu Janowskim ok. 15 km

13:00 – turystyczne ognisko i konkurs ekologiczny
14.00 – powrót do miejsc zamieszkania we własnym zakresie

VI. Warunki uczestnictwa:

1. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.
2. W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.
3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub osoby dorosłej( za pisemna zgodą rodzica , bądź opiekuna prawnego), którzy biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
4. Trasy rajdu prowadzone są przy nieograniczonym ruchu drogowym.
5. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 – 50 cm od jej krawędzi.
6. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich możliwości oraz sytuacji na drodze
a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
7. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
8. Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem reki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.
9. W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.
10. Jadąc w kolumnie – „gęsiego”, jeden za drugim – należy zachować minimum 3-5 m. odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m.
11. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m.
12. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower wyposażony zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym.( między innym wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu).
13. Wszystkim uczestnikom rajdu zalecamy kaski ochronne.
14. W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.
15. Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną.
16. Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest opłacenie tzw. wpisowego oraz zapisanie się na listę uczestników do dnia 09.05.2014 r. Zapisanie się na listę uczestników rajdu jest warunkiem objęcia uczestnika rajdu ochroną ubezpieczeniową, jak również stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem rajdu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie po dn. 09.05.2014 r. wpisowe nie będzie zwracane.
17. Udział w rajdzie wymaga wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa. Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 27.06.2013 r. w Punkcie Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 41/43, tel./fax 84 688 00 00, e-mail: poitbilgoraj@interia.pl
18. Opłata za rajd (tzw. wpisowe) wynosi 7,00 zł. od osób dorosłych. Dla dzieci i młodzieży do lat 12 oraz członków PTTK rajd jest bezpłatny.
19. Udział w rajdzie wymaga wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa. Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 09.05.2014r. w Punkcie Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 41/43, tel./fax 84 688 00 00, e-mail: poitbilgoraj@interia.pl
20. Liczba uczestników rajdu jest ograniczona i o możliwości wzięcia udziału w nim decydować będzie kolejność zgłoszeń.
21. Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez organizatorów. Uczestnicy rajdu zobowiązani są przestrzegać regulaminu rajdu i poleceń prowadzących rajd.
22. Uczestnicy rajdu są objęci ubezpieczeniem NW.
23. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu lub oddalenie się bez zgody i wiedzy prowadzącego trasę powodują bezwzględne wykluczenie z rajdu.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Uczestnik rajdu zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
3. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.