...
Loga Fundusze Europejskie

Tzw. Uchwała Antysmogowa Sejmiku Województwa Lubelskiego

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 19 kwietnia, 2021

Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie z terenu województwa lubelskiego. Uprzejmie informuję, że dnia 19 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę Nr XXIII/388/2021 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. „uchwałę antysmogową” dla województwa lubelskiego. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 25 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 917).

Treść uchwały dostępna jest na stronie BIP UMWL w zakładce Uchwały Sejmiku. Przyjęta uchwała określa wymagania w zakresie eksploatacji nowych urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania, wprowadza przepisy przejściowe dla funkcjonujących instalacji niespełniających wymagań oraz zakazuje stosowania najgorszych jakościowo paliw. Nowe regulacje prawne powinny przede wszystkim zapewnić obywatelom odpowiednie warunki życia, ochronę ich zdrowia oraz ograniczyć koszty społeczne związane ze skutkami zdrowotnymi zanieczyszczonego powietrza. Uchwała antysmogowa została przygotowana po wnikliwej analizie wielu aspektów m.in. środowiskowych, ekonomicznych, zdrowotnych oraz w oparciu o wniesione uwagi i wnioski przedłożone podczas dwukrotnych konsultacji jej projektu. Obecnie, jest ona rozwiązaniem optymalnym, na drodze do poprawy jakości powietrza w województwie.

Problem zanieczyszczenia powietrza, należy traktować nie tylko w kategoriach technicznych czy prawnych, ale także jako wyzwanie społeczne. Poprawa jakości powietrza wymaga działań stałych i perspektywy długoterminowej. Niezwykle ważnym wyzwaniem, przed którym stoją obecnie samorządy jest edukowanie i wzmacnianie świadomości społecznej w zakresie stanu powietrza w województwie oraz skutków złej jakości powietrza dla zdrowia i pośrednio gospodarki. Istotnym ogniwem jest postawa oraz zaangażowanie samorządów i mieszkańców, jak również uświadamianie o znaczeniu podejmowanych działań na rzecz czystego powietrza. Bez edukacji i następującej po tym, zmiany świadomości mieszkańców, rezultaty proponowanych działań mogą być niespójne i odbiegać od oczekiwań.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Lubelskiego po uchwaleniu nowego prawa miejscowego w postaci „uchwały antysmogowej”, zainicjował przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców województwa lubelskiego. Prowadzenie ścisłej współpracy pomiędzy samorządami, korzystnie wpłynie na kształtowanie opinii społecznej i większe zaangażowanie mieszkańców, w związku z tym zwracamy się uprzejmie z prośbą o upowszechnienie uchwały antysmogowej na terenie miast i gmin oraz włączenie się aktywnie w kampanię edukacyjną mieszkańców.

Obecnie głównym naszym dążeniem powinno być zapewnienie szerokiego dostępu do rzetelnej i wiarygodnej wiedzy o przyczynach i skutkach zanieczyszczonego powietrza, informacji o stanie powietrza, działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza oraz najważniejszych zapisów uchwały antysmogowej. Aktualnie trwa opracowywanie materiałów edukacyjnych objaśniających w sposób zrozumiały przepisy określone uchwałą, a w drugiej połowie 2021 r. planowane jest przekazanie ich do jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego celem udostępnienia mieszkańcom.

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza to nasza wspólna sprawa, regulacjektóre wprowadza uchwała obejmują cały obszar województwa i tylko wspólna nasza praca umożliwi dotarcie do świadomości społeczeństwa, co miejmy nadzieję szybko zaowocuje poprawą jakości powietrza w naszym regionie. Wspomniana „uchwała antysmogowa” wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r., a jedną z korzyści jej przyjęcia na terenie województwa lubelskiego jest możliwość skorzystania przez gminy z dofinansowania   inwestycji realizowanych w celu poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.

Informuję, że od 31 marca 2021 r. NFOŚiGW prowadzi nabór wniosków na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych z programu STOP SMOG, w ramach którego gmina może uzyskać dofinansowanie do 70% kosztów, gdzie średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku nie może przekroczyć 53 000 zł, na wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Szczegóły udziału w programie znajdą Państwo na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog-2/ lub przez stronę NFOŚiGW, zakładka: czyste powietrze zdrowy wybór, zakładka: weź dofinansowanie: STOP SMOG.

W najbliższym czasie Doradcy Energetyczni z UMWL przeprowadzoną webinarium odnośnie możliwości skorzystania z dofinansowania w ramach programu STOP SMOG, a także innych programów. O terminie i możliwościach wzięcia udziału w webinarium zostaną Państwo poinformowani elektronicznie na adres mailowy Państwa jednostki. W przypadku pytań o możliwości dofinansowań przedsięwzięć niskoemisyjnych, uprzejmie proszę o kontakt z zespołem Doradców Energetycznych na adres: doradztwo.energetyczne@lubelskie.pl lub pod numerami telefonów: (81) 537 16 17 i (81) 537 16 16.
uchwala antysmogowa lubelskie2021 1

uchwala antysmogowa lubelskie2021 2