...
Loga Fundusze Europejskie

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Kategoria: rok 2022 Opublikowano: 27 czerwca, 2022

logobliski

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Projekt pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Budżet projektu grantowego

999 911,12 zł

Wartość dofinansowania z UE

842 725,09 zł

 

 

Cel projektu: Celem projektu jest umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego prawidłowego przygotowania i wdrożenia usługi transportowej door- to- door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmuje pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługi realizowane będą przy pomocy specjalistycznego pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z niepełnosprawnością. Głównym celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno- zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Powiat Biłgorajski usług indywidualnego transportu door- to- door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Miejsce realizacji: Powiat Biłgorajski.

Opis zadań, korzyści: Rozwijanie aktywności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym przez osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności poprzez niwelowanie barier związanych z mobilnością tych osób. Aktywizacja ma przyczynić się m. in. Do zwiększenia szans rozwoju tych osób, udział w edukacji, korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenia aktywności zawodowej.

Projekt Bliski Powiat Biłgorajski zostanie zrealizowany w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2022r. na terenie całego powiatu biłgorajskiego gdzie ponad połowa to gminy wiejskie. Po zakończeniu projektu zakres i poziom usług zostanie utrzymany przez kolejne 19 miesięcy do 31.07.2024r.

W ramach projektu zostaną zatrudnieni kierowcy, dyspozytorzy i asystenci. Pracownicy zostaną przeszkolenie, także z zakresu komunikacji z klientem o szczególnych potrzebach. Zostanie uruchomiona i wyposażona dyspozytornia, oraz zakupione 2 środki transportu dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

logopfron