...
Loga Fundusze Europejskie

W drugiej połowie września 2014 roku, odbyła się XL sesja IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 25 września, 2014

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Późniak, który powitał radnych, Zarząd Powiatu i obecnych gości, a po stwierdzeniu kworum przystąpił do realizacji porządku obrad. Radni przyjęli jednogłośnie protokołu z obrad XXXIX sesji.

W interpelacjach radny Zdzisław Hułas pytał dlaczego na sesjach Rady Powiatu nieobecni są wójtowie i przedstawiciele samorządów gminnych wchodzących w skład Powiatu. Starosta powiedział że informacje o obradach sesji są dostępne, wystosowywane sa także zaproszenia, obecność w obradach Rady Powiatu dla gości są dobrowolne i to od ich woli zależy czy znajdą czas by w nich uczestniczyć.

Starosta Marian Tokarski zapoznał radnych z informacją z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku. Radni podjęci także szereg ważnych uchwał w tym uchwałę w sprawie przyjęcia od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadania z zakresu oświaty; uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Miasto Biłgoraj projektu pn. – „Budowa obwodnicy Miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska” planowanego do realizacji w ramach Osi Priorytetowej IV Infrastruktura transportowa Działanie IV. 1 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Miastu Biłgoraj prowadzenia zadania zarządzania publiczną drogą powiatową (ul. Aleja Jana Pawła II); uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków własnych na realizację projektu w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”; uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Miastu Biłgoraj prowadzenia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi (ul. Moniuszki, ul. Łąkowa, ul. Leśna, ul. Żurawinowa, ul. Przemysłowa); uchwałę w sprawie zamiaru udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Biłgoraj na realizację zadania w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”; uchwałę w sprawie zamiaru udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnogród na realizację zadania w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”; uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnogród prowadzenia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi; uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenie wykazu zadań na które przeznacza się środki PFRON na 2014 roku; uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r. oraz przekazali Komisji Rewizyjnej rozpatrzenie skargi na kierownika jednostki organizacyjnej.