...
Loga Fundusze Europejskie

„Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko – zamojskim”

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 12 marca, 2014

Informujemy, że Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt: „Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko – zamojskim”, który umożliwia osobom niezatrudnionym w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z terenu subregionu chełmsko-zamojskiego (tj. powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, M. Chełm, M. Zamość, tomaszowskiego i zamojskiego) otrzymanie środków finansowych na założenie lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest rozwój spółdzielczości socjalnej w subregionie chełmsko-zamojskim poprzez wsparcie doradczo-szkoleniowe dla 48 osób na temat zakładania spółdzielni socjalnych i udzielenie 42 osobom bezrobotnym dotacji na założenie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz wsparcia pomostowego do 31 maja 2015 roku.

GRUPA DOCELOWA:
– 42 osoby fizyczne (w tym 21 kobiet) które w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w formie spółdzielni socjalnej, które nie posiadały wpisu do EDG/KRS/CEIDG, nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
– 6 osób prawnych zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w formie spółdzielni socjalnej, deklarujących zatrudnienie w każdej założonej spółdzielni min. 6 osób wymienionych w ustawie o spółdzielczości socjalnej,

Preferowane będą osoby w wieku 15-30 lat (14 osób w tym 8 kobiet).

ZAKRES OFEROWANEGO WSPARCIA
I. Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe
1. doradztwo indywidualne (2 godz./osobę) – zdiagnozowanie przez doradcę zawodowego zakresu pomocy, jakiej należy udzielić poszczególnym uczestnikom/uczestniczkom projektu, w tym zdiagnozowanie ich potrzeb szkoleniowych i doradczych, opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
2. szkolenia grupowe „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” (40 godz./grupę) z zakresu m.in. przygotowania teoretycznego i praktycznego do zakładania i prowadzenia działalności w formie spółdzielni socjalnej, m. in.: aspekty prawne i administracyjne, formułowanie strategii działania spółdzielni socjalnej, księgowość, marketing i promocja, biznesplan,
3. doradztwo grupowe (42 godz./grupę) z zakresu m.in. budowania struktury organizacyjnej, zarządzania spółdzielnią, pomocy w opracowaniu wniosku, biznesplanu, statutu i dokumentów do KRS,
4. 42 szkolenia indywidualne w tym zawodowe potrzebne do pracy w spółdzielni socjalnej zgodnie z diagnozą przeprowadzaną na doradztwie indywidualnym.

II. Wsparcie finansowe – środki finansowe na założenie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej:
24 uczestników/uczestniczek projektu (w tym 12 kobiet), którzy uczestniczyli we wsparciu doradczo-szkoleniowym uzyska wsparcie finansowe w wysokości max. 20 000 zł na założenie spółdzielni socjalnej oraz 18 uczestników/uczestniczek projektu (w tym 9 kobiet), którzy uczestniczyli we wsparciu doradczo-szkoleniowym uzyska wsparcie finansowe w wysokości max. 20 000 zł na zatrudnienie w założonej spółdzielni socjalnej.

III. Wsparcie pomostowe
a) Objecie 42 uczestników/uczestniczek podstawowym wsparciem pomostowym w kwocie 1000 zł/miesięcznie przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego;
b) Objęcie 42 uczestników/uczestniczek przedłużonym wsparciem pomostowym w kwocie 800 zł/miesięcznie przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dzielenie wsparcia pomostowego;

Specjalistyczne usługi doradcze udzielane przez 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie specjalistycznych usług doradczo – szkoleniowych. Indywidualne i grupowe doradztwo specjalistyczne (konsultacje tematyczne, jaki i pomoc ad hoc) udzielane przez doradców (opiekunów).
PODSTAWOWE WSPARCIE DORADCZO-SZKOLENIOWE (szkolenia i doradztwo) zaplanowane są na okres od marca do maja 2014 r. Wypłata środków finansowych planowana jest na maj-czerwiec 2014 roku.
Dokumenty rekrutacyjne pojawią się w momencie zaakceptowania ww. dokumentacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (Instytucję Pośredniczącą II stopnia).

KONTAKT
Biuro Projektu:
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Zamościu
ul. Partyzantów 3, pok. 27, 22-400 Zamość
tel. 84 627 18 32
fax. 84 627 01 17
e-mail: zamosc@fundacja.lublin.pl
www.fundacja.lublin.pl

Biura obsługi projektu
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)
w Zamościu
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Zamościu
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
tel. 84 627 18 32
fax. 84 627 01 17
e-mail: zamosc@fundacja.lublin.pl
www.eslubelskie.pl
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)
w Chełmie
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Chełmie
pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel. 82 563 24 29
fax. 82 563 24 36
e-mail: chełm@fundacja.lublin.pl
www.wowes.pl

NGO wspierające proces rekrutacji:
– Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu, www.nowa-szansa.pl
– Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „HUMANUS”, www.jsnphumanus.pl
– Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella” w Dubience, www.swasstella.pl