...
Loga Fundusze Europejskie

XXVII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 16 kwietnia, 2021

Uprzejmie zapraszam na XXVII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2021 roku, o godz. 16:00. Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) obrady odbędą się w trybie zdalnym w formie wideokonferencji z wykorzystaniem programu ZOOM (link i dane dostępu).

Radnym, którzy nie będą mogli z przyczyn technicznych uczestniczyć zdalnie w obradach Sesji oraz osobom zainteresowanym zadawaniem pytań zapewniony zostanie dostęp do obrad w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego o fakcie tym należy poinformować Biuro Rady i Zarządu Powiatu co najmniej 3 dni przed terminem sesji.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju na temat przebiegu remontu dróg powiatowych w roku 2020 oraz aktualnego ich stanu.
5. Roczne sprawozdaniem z gospodarowania nieruchomościami zasobu Powiatu Biłgorajskiego w 2020 roku.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia treści zmian w statucie Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Biłgoraju oraz nadania jej statutu”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w Powiecie Biłgorajskim za rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania wniosku za zasługującego na uwzględnienie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
19. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
20. Wnioski i oświadczenia Radnych.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie obrad.