...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano: 21 kwietnia, 2017

Zapraszamy na XXX sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok.

6.Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu za rok 2016.

7.Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce w 2016 roku.

8.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju za 2016 rok.

9.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2016 rok.

10.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r. dla Powiatu Biłgorajskiego.

11.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności w Biłgoraju za 2016 rok.

12.Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w Powiecie Biłgorajskim za rok 2016.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu „Wygodnej, szybciej i bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, OŚ Priorytetowa 8: Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy.

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Biłgorajskiego.

15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

17.Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

18.Wnioski i oświadczenia Radnych.

19.Sprawy różne.

20.Zamknięcie obrad.