...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 20 sierpnia, 2015

herbmalypZapraszamy na X sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2015 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Biłgorajskim na lata 2015-2017.

6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2015.

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru udzielenia pomocy finansowej Gminie Łukowa na realizację zadania w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru udzielenia pomocy finansowej Gminie Łukowa na realizację zadania w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru udzielenia pomocy finansowej Gminie Potok Górny na realizację zadania w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru udzielenia pomocy finansowej Gminie Goraj na realizację zadania w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru udzielenia pomocy finansowej Gminie Józefów na realizację zadania w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru udzielenia pomocy finansowej Gminie Tereszpol na realizację zadania w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru udzielenia pomocy finansowej Gminie Obsza na realizację zadania w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.

17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

18. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

19.Wnioski i oświadczenia Radnych.

20.Sprawy różne.

21.Zamknięcie obrad.