...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na VI Rowerowy Rajd Gwiaździsty Honorowych Dawców Krwi Ziemi Biłgorajskiej 2022

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 25 maja, 2022

rajd krwiodawcow plakat 2022
Regulamin VI Rowerowego Rajdu Gwiaździstego Honorowych Dawców Krwi Ziemi Biłgorajskiej.

I. Cele rajdu
1. Popularyzacja krwiodawstwa i turystyki rowerowej.
2. Zamiarem organizatorów Rajdu Rowerowego jest połączenie aktywnego wypoczynku ze spotkaniem w gronie przyjaciół, rodziny i znajomych, relaksem i zabaw.
3. Poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Ziemi Biłgorajskiej.
4. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnej formy wypoczynku.

II. Organizatorzy
1. Polski Czerwony Krzyż, Rejonowa Rada HDK w Biłgoraju, Parafialny Klub HDK w Majdanie Starym, Wójt Gminy Księżpol.

III. Patronat medialny: portal internetowy www.bilgoraj.com.pl

IV. Termin, miejsce, trasa i program rajdu Rajd Gwiaździsty odbędzie się dnia 12 czerwca 2022 r. /niedziela/
Program szczegółowy:
Godz. 11:00 – zbiórka uczestników rajdu w 5 miejscowościach tj. Biłgoraj, Aleksandrów, Tarnogród, Potok Górny, Łukowa. Miejsce zbiórki oraz trasę dojazdu do Majdanu Starego określą koordynatorzy z poszczególnych miejscowości;
Godz. 12:00 – Msza święta w kościele parafialnym w Majdanie Starym w intencji Honorowych Dawców Krwi;
Godz. 13:00 – spotkanie integracyjne i poczęstunek przy plebani parafialnej;
Godz. 15:00 – wyjazd poszczególnych grup do miejsca zamieszkania.

V. Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.
2. W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.
3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub osoby dorosłej (za pisemna zgodą rodzica, bądź opiekuna prawnego), którzy biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
4. Trasy rajdu prowadzone są przy nieograniczonym ruchu drogowym.
5. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30-50 cm od jej krawędzi
6. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich możliwości oraz sytuacji na drodze a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
7. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
8. Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.
9.  W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.
10. Jadąc w kolumnie – „gęsiego”, jeden za drugim – należy zachować minimum 3 – 5 m odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m.
11. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m.
12. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower wyposażony zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.( między innymi wyposażony w hamulec, dzwonek, szkoło odblaskowe z tyłu).
13. Wszystkim uczestnikom rajdu zalecamy kaski ochronne.
14. W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.
15. Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną.
16. Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapisanie się na listę uczestników do dnia 10.06.2022 r. Zapisanie się na listę uczestników rajdu stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem rajdu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień. Zgłoszenia należy składać w Biurze PCK w Biłgoraju ul. 3-go Maja 79 tel. 84 868 26 61 e-mail  pck.bilgoraj@op.pl lub koordynatorów akcji poboru krwi w terenie tj. Tarnogrodzie – Bartosik Beata, Potoku Górnym – Ćwikła Stanisław, Aleksandrowie – Swacha Agata, Łukowej – Paluch Lucyna.
17. Liczba uczestników rajdu jest ograniczona i o możliwości wzięcia udziału w nim decydować  będzie kolejność zgłoszeń.
18. Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez organizatorów. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać regulaminu rajdu i poleceń prowadzących rajd.
19. Uczestnicy rajdu nie są objęci ubezpieczeniem NW.
20. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu lub oddalenie się bez zgody i wiedzy prowadzącego trasę powodują bezwzględne wykluczenie z rajdu.

VI. Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Uczestnik rajdu zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialność na rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
3. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

Akcję dofinansowano ze środków Powiatu Biłgorajskiego w Biłgoraju.