...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na XXVIII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 18 maja, 2021

Uprzejmie zapraszam na XXVIII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 24 maja 2021 roku, o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju oraz efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2020 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Biłgoraju za 2020 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju za 2020 rok.
7. Informacją z realizacji Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2021-2030.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dot. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie).
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dot. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Goraju).
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 100 rocznicy III powstania śląskiego oraz pamięci zaangażowania ludności powiatu biłgorajskiego w pomoc walczącemu przed około wiekiem Górnemu Śląskowi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Biłgoraj.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tereszpol z przeznaczeniem na usuwanie zniszczeń powstałych w wyniku trąby powietrznej.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
20. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
21. Wnioski i oświadczenia Radnych.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząćy Rady Powiatu w Biłgoraju
Marian Kurzyna