...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na XL sesję IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 9 września, 2014

Uprzejmie zapraszam na XL sesję IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 18 września 2014 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadania z zakresu oświaty.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Miasto Biłgoraj projektu pn. – „Budowa obwodnicy Miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska” planowanego do realizacji w ramach Osi Priorytetowej IV Infrastruktura transportowa Działanie IV. 1 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miastu Biłgoraj prowadzenia zadania zarządzania publiczną drogą powiatową (ul. Aleja Jana Pawła II).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków własnych na realizację projektu w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miastu Biłgoraj prowadzenia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi (ul. Moniuszki, ul. Łąkowa, ul. Leśna, ul. Żurawinowa, ul. Przemysłowa).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Biłgoraj na realizację zadania w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnogród na realizację zadania w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tarnogród prowadzenia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
16. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.

Mirosław Późniak
Przewodnicząc Rady Powiatu