...
Loga Fundusze Europejskie

Zarządzenie nr 79/2022 Starosty Biłgorajskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 13 września, 2022

Zarządzenie Nr 79/2022 Starosty Biłgorajskiego z dnia 13 września 2022 r. w sprawie  sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Na podstawie art. 11 ust. 1,  art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), w związku z zarządzeniem nr 164 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. oraz zarządzeniem nr 165 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, zarządza się co następuje:

§1.
I. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących
w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia.
1) Oznaczenie nieruchomości:
a.i.a) nieruchomość gruntowa położona w obrębie ewidencyjnym 0009 Gromada w gminie Biłgoraj, oznaczona jako działka  nr 1317/10 o pow. 0,0033 ha i nr 1317/11
o pow. 0,0030 ha;
a.i.b) nieruchomość gruntowa położona w obrębie ewidencyjnym 0009 Gromada w gminie Biłgoraj, oznaczona jako działka nr 1317/12 o pow. 0,0073 ha,
dla których prowadzona  jest  w  Sądzie Rejonowym w Biłgoraju księga wieczysta
nr ZA1B/00092913/9.
2) Opis nieruchomości:
a.i.a) działki nr 1317/10 i nr 1317/11 tworzą zwarty obszar gruntu o regularnym, zbliżonym
do rombu kształcie o wymiarach ok. 3,00 x 21,00 m. Działki te zlokalizowane są na terenie płaskim, w którym nie występują znaczące różnice wysokościowe. Nieruchomość ta nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
a.i.b) działka nr 1317/12 – posiada kształt zbliżony do rombu o wymiarach ok. 3,00 x 24,00 m, usytuowana jest na płaskim terenie, porasta ją skoszona trawa. Nieruchomość ta nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

3) Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania:
dla przedmiotowych nieruchomości brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego  gminy Biłgoraj przyjętego uchwała nr IX/62/99 Rady Gminy Biłgoraj z dnia 7 lipca 1999 r., zmienionego uchwałami: nr XXIX/195/05 Rady Gminy z dnia 6 września 2005 r., nr XIX/96/12 Rady Gminy
w Biłgoraju z dni 27 stycznia 2012 r., nr XXXIV/197/17 Rady Gminy Biłgoraj z dnia
27 kwietnia 2017 r. oraz nr XVII/105/19 Rady Gminy Biłgoraj z dnia 6 grudnia 2019 r. działka nr 1317/10 oznaczona jest w części jako „wsie podmiejskie – urbanizowane”,
a w pozostałej części jako „strefa o dominującej funkcji rolniczej”. Natomiast działki
nr 1317/11 i 1317/12 oznaczone są jako „strefa o dominującej funkcji rolniczej”.

4) Cena nieruchomości:
a.i.a) cena pierwszej nieruchomości oznaczonej jako działki  nr 1317/10 i nr 1317/11 o łącznej
pow. 0,0063 ha wynosi: 6 947,04 złotych (słownie złotych: sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem 04/100);
a.i.b) cena drugiej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1317/12 o pow. 0,0073 ha wynosi: 6 803,13 złotych (słownie złotych: sześć tysięcy osiemset trzy 13/100).
Ceny nieruchomości zawierają podatek VAT w wysokości 23 %.
5) Informacja o przeznaczeniu do zbycia:
przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do działek stanowiących przedmiot zbycia.  

II. Ustala się termin  do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami, tj. 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

III. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Biłgoraj, a także zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Biłgorajskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Lubelskiego. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym: monitorurzedowy.pl (gazeta codzienna ogólnopolska).

§2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 79 Starosty geodezja 1

Zarządzenie nr 79 Starosty geodezja 2