...
Loga Fundusze Europejskie

Aktywność i praca II

Kategoria: rok 2016 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: RPO WL 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Całkowita wartość projektu

1 246 561,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

1 246 561,00 zł

Cel projektu: Zwiększenie aktywności zawodowej, dostępu do zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez min. 145 (73K i 72M) osób bezrobotnych z terenu powiatu biłgorajskiego poprzez aktywizację zawodową w ramach wparcia wynikającego z Indywidualnego Planu Działania tj. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych, staży oraz wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do 31.12.2016r. spośród 152 osób znajdujących się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy (w tym osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób po 50 roku życia, osób z niskimi kwalifikacjami) oraz osób odchodzących z rolnictwa.

Miejsce realizacji: Powiat Biłgorajski.

Opis zadań, korzyści:

FORMY WSPARCIA:
1. IPD – 152,
2. Pośrednictwo pracy – 152,
3. Poradnictwo zawodowe – 152,
4. Szkolenia zawodowe – 50,
5. Staże zawodowe – 70,
6. Wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej – 32.
 
Rezultaty:
1. Liczba. osób pracujących po opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny rachunek 45% – 69 osób, w tym liczba osób pracujących dla:
– l. os. długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 28% – 23 os.,
– l. os. z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 19% – 3 os.
2. Liczba. osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla objętych wsparciem w programie 32% – 49 os., w tym liczba os., które uzyskały kwalifikacje dla:
– l. os. długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 32% – 26 os.,
– l. os. z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 27% – 4 os.
3. Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu – 22% – 2 os.
 
Trwałość i wpływ rezultatów projektu
Efektywność zatrudnienia:
Projekt zakłada minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej:
– dla osób w wieku 50 lat i więcej na poziomie co najmniej 33% – 16 osób,
– dla kobiet na poziomie co najmniej 39% – 30 osób,
– w przypadku osób z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 33% – 4 osoby,
– w przypadku osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 30% – 24 osoby,
– w przypadku osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 38% – 46 osób,
– w przypadku uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z wyżej wymienionych grup na poziomie co najmniej 40%.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju zgodnie z zakresem obowiązków.

Opracował: Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju (PUP)