...
Loga Fundusze Europejskie

Aktywność i praca

Kategoria: rok 2015 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: RPO WL 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.08.2015r. – 31.03.2016r.

Całkowita wartość projektu

910 706,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

910 706,00 zł

Cel projektu: Zwiększenie aktywności zawodowej, dostępu do zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez min. 90 osób (45K i 45M) z terenu powiatu biłgorajskiego poprzez aktywizację zawodową w ramach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, Indywidualnego Planu Działania, staży, szkoleń oraz wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do 31.03.2016r. spośród 95 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50. roku życia, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach) oraz osób odchodzących z rolnictwa. Cel główny projektu przyczyni się do realizacji celów szczegółowych nr 1 i nr 2 Priorytetu inwestycyjnego i poprzez zagwarantowanie zatrudnienia uczestników projektu na poziomie wymaganym w kryterium formalno-specyficznym nr 2 pkt. „a” (osoby bezrobotne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne) i pkt. „c” (osoby zamierzające odejść z rolnictwa). Ponadto Wnioskodawca gwarantuje zatrudnienie kobiet oraz osób o niskich kwalifikacjach po zakończeniu udziału w projekcie na poziomie min 45%.

Miejsce realizacji: Powiat Biłgorajski

Opis zadań, korzyści: Działania kosztowe:

  • staże – 35 os.,
  • szkolenia zawodowe – 35 os.,
  • wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych – 35 os.

Efektywność zatrudnieniowa:

Osoby bezrobotne – 45%

Osoby długotrwale bezrobotne – 28%

Osoby niepełnosprawne – 19%

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju zgodnie z zakresem obowiązków.

Opracował:Powiatowy Urzad Pracy w Biłgoraju (PUP)