...
Loga Fundusze Europejskie

Jak wystąpić o wydanie interpretacji podatkowej?

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 29 września, 2014

Przedsiębiorca, który ma wątpliwości co do skutków podatkowych swoich działań może wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej. Do udzielania interpretacji indywidualnych wyznaczeni zostali Dyrektorzy Izb Skarbowych. Przedsiębiorcy z województwa lubelskiego kierują wniosek do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

By złożyć wniosek o interpretację, należy wypełnić formularz ORD-IN, który dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w zakładce Administracja Podatkowa/Krajowa Informacja Podatkowa. Każdy wniosek powinien zawierać określone elementy:
1) opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, przedstawiony w sposób wyczerpujący,
2) przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Elementy objęte wnioskiem nie mogą być przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej.
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wys. 40 zł., którą należy uiścić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, organ podatkowy wydaje nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
Gdy podatnik nie zgadza się z wydaną interpretacją może w terminie 14 dni od jej doręczenia, zwrócić się do Dyrektora Izby Skarbowej z żądaniem usunięcia naruszenia prawa. Gdy organ podatkowy podtrzyma swoje stanowisko, podatnik może wnieść skargę do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, ma na to 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi.