...
Loga Fundusze Europejskie

Jest absolutorium za budżet 2016 roku

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano: 29 maja, 2017

14 głosów było „za” przy 5 „wstrzymujących się” za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu za realizację budżetu w 2016 roku. Głosowanie odbyło się podczas obrad sesji Rady Powiatu, która odbyła się 25 maja.

Planowane dochody budżetu powiatu w 2016 roku zrealizowane zostały w wysokości 106.199.075 zł, co stanowiło 99,5% planu. Dochody bieżące powiatu zrealizowano w 99,99 % i wyniosły one 90.660.112 zł. Dochody majątkowe wykonano w 96,79% planu i wyniosły 15.538.963 zł. Natomiast wydatki budżetu powiatu wyniosły 105.497.198 zł co stanowiło 93,47% planu. Wydatki bieżące stanowiły 76,91% wszystkich wydatków i wyniosły 81.139.058,44 zł (95,60% planu), a wydatki inwestycyjne wyniosły 24.358.139 zł (87,02% planu), co stanowiło 23,09% wszystkich wydatków. Budżet powiatu zamknął się w 2016 roku nadwyżką budżetową w wysokości 701.877 zł.

Głównym źródłem dochodów powiatu były w 2016 roku:

 • subwencje w kwocie 51.542.330 zł co stanowiło 48,53% dochodów ogółem (oświatowa – 33.668.721 zł, wyrównawcza – 10.450.570 zł, równoważąca 5.635.933 zł, uzupełniająca 1.767.106 zł)
 • dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.743.965 zł, co stanowi 16,71% dochodów ogółem.
 • udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 10.718.229,17 zł, co stanowi 10,10% dochodów powiatu.
 • Dotacje od gmin i powiatów na zadania z zakresu drogownictwa i pomocy społecznej w kwocie 9.194.032,48 zł, co stanowi 8,66% dochodów ogółem.
 • Dochody z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej wyniosły 5.376.457,04 zł, co stanowi 5,06% dochodów ogółem.
 • Dochody z czynszów, dzierżaw mienia powiatu, usług geodezyjnych i innych usług świadczonych przez szkoły oraz jednostki powiatowe wyniosły 3.696.603 zł, co stanowi 3,48% dochodów ogółem.
 • Dochody z funduszy celowych, lasów państwowych i innych jednostek sektora finansów publicznych oraz źródeł zewnętrznych wyniosły 3.390.537 zł co stanowi 3,19% dochodów ogółem.
 • Dochody z opłat komunikacyjnych, opłat za zajecie pasa drogowego, opłat środowiskowych i innych opłat wyniosły 3.146.391 zł co stanowi 2,96% dochodów ogółem.
 • Dotacje unijne na realizację programów edukacyjnych i społecznych wyniosły 952.496,85 zł, co stanowi 0,9% dochodów ogółem.
 • Pozostałe dochody powiatowe z innych tytułów wyniosły 438.031 zł co stanowi 0,41% dochodów.

W ramach zrealizowanych dochodów w roku 2016 roku, dochody ze źródeł zewnętrznych stanowiły kwotę 93.541.591 zł czyli 88,08% wszystkich dochodów powiatu, natomiast dochody bezpośrednio pobierane przez powiat wyniosły 12.657.484,13 zł. czyli stanowiły 11,92% dochodów powiatu.

Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku wyniosły 105.497.198,20 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi powiat w 2016 roku wydatkował kwotę 54.739.462 zł, co stanowiło ponad 51,89% wszystkich wydatków. Wydatki na wynagrodzenia w jednostkach powiatowych w stosunku do 2015 roku wzrosły o 2.311.453 zł, tj. o 4,41%.

Wydatki powiatu według realizowanych zadań przedstawiają się następująco:

 • Na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji wraz utrzymaniem bazy oświatowej wydatkowano 38.854.566 zł (co stanowi 36,83% wydatków powiatu).
 • Na utrzymanie dróg powiatowych w tym na remonty i inwestycje drogowe wydatkowano 25.967.417 zł (co stanowiło 24,61 % wszystkich wydatków powiatu).
 • Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i aktywizacji bezrobotnych i niepełnosprawnych wydatkowano 21.120.388 zł (co stanowi 20,02 % wydatków powiatu).
 • Na administrację publiczną powiatową i realizującą zadania rządowe, wydatkowano 10.685.605 zł (co stanowi 10,13 % wydatków powiatu).
 • Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano 4.342.261 zł (co stanowi 4,12 % wydatków powiatu).
 • Na zadania z zakresu gospodarki gruntami, geodezji, leśnictwa i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 3.081.059 zł (co stanowi 2,92% wydatków powiatu)
 • Na kulturę, sport, turystykę, promocję, ochronę dziedzictwa narodowego i ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 966.331,97 zł (co stanowi 0,92 % wydatków powiatu)
 • Na obsługę długu (odsetki od kredytów) wydatkowano łącznie kwotę 479.566,44 zł (co stanowi 0,45 % wydatków powiatu)

Powiat w 2016 roku na zadania inwestycyjne wydatkował kwotę 24.358.139 zł (co stanowi 23,09% wydatków powiatu). W ramach tych wydatków środki własne Powiatu wyniosły 8.924.728 zł a środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych wyniosły 15.433.411 zł (63% wszystkich środków inwestycyjnych) w tym z budżetu państwa pozyskano 6.301.441 zł, od gmin 6.429.644 zł, od Lasów Państwowych, PFRON i innych źródeł pozyskano 2.702.325 zł. W 2016 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

 1. Inwestycje drogowe stanowiły prawie 86% wszystkich wydatków inwestycyjnych powiatu i wyniosły kwotę , z tego środki Powiatu wyniosły 6.306.106,29 zł (co stanowi 30,13% tych wydatków), środki gmin wyniosły 6.319.644 zł (tj. 30,19% tych wydatków) środki budżetu państwa wyniosły 5.771.441 zł (27,57% tych wydatków), środki Lasów Państwowych wyniosły 2.529.975 zł ( 12,09% wydatków), a środki prywatne wyniosły 3.000 zł. W 2016 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne na drogach powiatowych:
 • Poprawa dostępności komunikacyjnej ulic powiatowych nr 2987L Bohaterów Monte Cassino, nr 2974L Długiej, nr 2984L Gen. Komorowskiego, nr 2996L Bolesława Prusa oraz nr 2965L Bankowej do dróg wojewódzkich nr 835 i 858 w Biłgoraju”, zadanie to było realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, gdzie wydatkowano kwotę 5.745.052 zł, z tego środki budżetu państwa wyniosły 2.623.324 zł, Miasta Biłgoraj 2.721.329 zł, a Powiatu 400.399 zł.
 • „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2962L i 2963L łączących trzy drogi wojewódzkie i trzy powiaty miedzy sobą” zadanie realizowane na terenie Gminy Potok Górny na odcinkach Karasiuki – Naklik i Nowa Wieś – Lipiny Dolne o długości 14 km w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, gdzie wydatkowano kwotę 2.957.486 zł, z tego środki z budżetu państwa wyniosły 1.474.250 zł, Gminy Potok Górny 737.125 zł, partnerów prywatnych 3.000 zł, a Powiatu 743.111 zł.
 • „Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych wraz z dojazdami: przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2942L w m. Pisklaki”, gdzie wydatkowano kwotę 2.339.367 zł, z tego z rezerwy budżetu państwa pozyskano kwotę 1.161.867 zł, od Gminy Księżpol kwotę 351.988 zł, a środki Powiatu wyniosły 825.512 zł.
 • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2934L Księżpol – Harasiuki”, gdzie wydatkowano kwotę 1.052.287 zł, z tego z rezerwy budżetu państwa pozyskano kwotę 512.000 zł, od Gminy Księżpol kwotę 512.000 zł, a środki Powiatu wyniosły 28.287 zł.
 • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923L Biłgoraj – Smólsko”, w ramach współpracy z Lasami Państwowymi przebudowano ponad 6 km wydatkując środki w kwocie 2.030 039 zł, z tego środki Lasów Państwowych wyniosły 1.408.015 zł, Gminy Biłgoraj 258.724 zł, Miasta Biłgoraj 47.832 zł, a Powiatu 315.467 zł.
 • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2935L Gózd Lipiński – Potok Górny oraz drogi powiatowej Nr 2934L Księżpol – Harasiuki” w ramach współpracy z Lasami Państwowymi przebudowano ponad 5 km wydatkując środki w kwocie 1.841.242 zł, z tego środki Lasów Państwowych wyniosły 1.121.960 zł, Gminy Biszcza 234.454 zł, Gminy Potok Górny 113.194 zł, a Powiatu 371.633 zł.
 • „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2911L Stefin – Kąty –Korytków, gdzie wydatkowano środki w kwocie 597.284 zł.
 • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2900L Żółkiewka – Turobin”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 517.587 zł.
 • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2956L Płusy – Babice w m. Płusy i drogi powiatowej Nr 2932 Markowicze – Budziarze”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 315.594 zł.
 • „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2902L Gródki – Zaporze – Czernięcin”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 312.663 zł.
 • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2953L Babice– Susiec”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 261.402,63 zł.
 • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2947L Zwierzyniec – Tereszpol”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 245.457 zł.
 • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2961L Krzeszów – Dąbrówka”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 191.843 zł.
 • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2945L Aleksandrów – Szostaki”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 144.870 zł.
 • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2811L Kocudza Górna – Goraj”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 124.619 zł.
 • „ Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2962L i 2963L łączących trzy drogi wojewódzkie i trzy powiaty między sobą” na dokumentację projektową przebudowy drogi na trasie Księżpol – Jedlinki niezbędną do złożenia wniosku do RPO Województwa Lubelskiego wydatkowano kwotę 91.758 zł.
 • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2960L Potok – Szyszków”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 84.200 zł.  
 • „Przebudowa drogi gminnej Nr 109357L” przy szkole podstawowej w Lipowcu, gdzie wydatkowano kwotę 62.481 zł.
 • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2952L Długi Kąt – Susiec”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 47.678 zł.
 • Udzielono dotacji Gminie Biszcza w kwocie 464.862 zł na realizację zadania w ramach PROW pn. „Przebudowa drogi łączącej miejscowości Wólka Biska, Biszcza i Bukowina” wartość zadania wyniosła prawie 2,5 mln zł.
 • Udzielono dotacji Gminie Józefów w kwocie 402.484 zł na realizację zadania w ramach PROW pn. „Przebudowa trasy turystyczno – gospodarczej na odcinku Borowina – Hamernia”, wartość zadania wyniosła ponad 2 mln zł.
 • Udzielono dotacji Gminie Tereszpol w kwocie 245.329 zł na realizację zadania w ramach PROW pn. „Przebudowa drogi na trasie Lipowiec – droga wojewódzka Nr 858”, wartość zadania wyniosła ponad 1 mln zł.
 • Udzielono dotacji Gminie Goraj w kwocie 164.211 zł na realizację zadania w ramach PROW pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2810L I Nr 2811L stanowiących połączenie drogi Krajowej Nr 74 z drogą wojewódzką Nr 835” I etap, wartość zadania wyniosła prawie 900 tys. zł.
 • Udzielono dotacji Gminie Łukowa w kwocie 276.412 zł na realizację zadania na drogach powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2943L Księżpol – Obsza łączącej dwie drogi wojewódzkie Nr 849 i Nr 863”, wartość zadania wyniosła prawie 700 tys. zł.
 • Udzielono dotacji Miastu Biłgoraj w kwocie 213.949 zł na realizację zadania na drogach powiatowych pn. „Przebudowa ul. Czerwonego Krzyża w Biłgoraju”, wartość zadania wyniosła prawie 300 tys. zł.
 • Udzielono dotacji Gminie Potok Górny w kwocie 200.000 zł na realizację zadania na drogach powiatowych „Przebudowa połączenia komunikacyjnego miejscowości Szyszków z drogą wojewódzką 858”, wartość zadania wyniosła 400 tys. zł.

Łącznie w 2016 roku na drogi wydatkowano kwotę 25.967.417,92 zł, z tego na inwestycje drogowe wydatkowano kwotę 20.930.168 zł, na remonty drogowe wydatkowano środki w kwocie 1.496.470 zł a na utrzymanie sieci drogowej wydatkowano kwotę 3.540.779 zł. Skutkiem tych wydatków było zmodernizowanie i wyremontowanie ponad 81 km dróg powiatowych.

 1. Na pozostałe zadania inwestycyjne Powiatu wydatkowano środki w kwocie 3.427.971 zł, co stanowi ponad 14% wszystkich wydatków inwestycyjnych powiatu. W ramach tych wydatków środki Powiatu wyniosły 2.618.622 zł, środki budżetu państwa 530.000 zł, środki PFRON 169.349 zł, a środki Miasta Biłgoraj 110.000 zł. W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
 • „Wymiana podłoży i wykładzin na korytarzach oraz w niektórych pomieszczeniach mieszkalnych segmentu A i B w budynku głównym DPS Teodorówka” wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, gdzie wydatkowano środki w kwocie 350.008 zł. Zadanie było prowadzone w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, gdzie pozyskano środki PFRON w kwocie 169.349 zł.
 • Przebudowa zespołu kompleksu sportowego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju wraz z nadzorem inwestorskim” wydatkowano 1.145.176 zł, z tego budżetu państwa pozyskano 200.000 zł, zadanie było realizowane w latach 2015-2016, a jego wartość wniosła 1,6 mln zł.
 • „Przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju przy ul. Przemysłowej”, gdzie wydatkowano kwotę 618.967 zł, w tym ze środków budżetu państwa wydatkowano środki w kwocie 330.000 zł, a środki Miasta Biłgoraj wyniosły 100.000 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017, zakończenie planowane jest do 30 czerwca 2017 roku.
 • „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń części byłego Kolegium UMCS w Biłgoraju przy ul. „Wira” Bartoszewskiego wraz z realizacją szybu windowego” gdzie wydatkowano kwotę 459.951 zł.
 • „Termomodernizacja obiektów ZSZiO, RCEZ, MDK, ZSS, OIK, DPS Teodorówka oraz DPS Kombatantów w Biłgoraju – projekt”, wydatkowano środki w kwocie 236.227 zł, zadanie będzie realizowane w latach 2016-2020.
 • Pozostałe wydatki inwestycyjne w szkołach wyniosły łącznie 171.336 zł, w 2016 roku zrealizowano następujące zadania:

ü    Na opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy i modernizacji pomieszczeń pracowni zajęć praktycznych po byłej kotłowni w ZSBiO w Biłgoraju wydatkowano kwotę 9.600,00 zł.

ü    Na opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania byłej kotłowni ze składem opału z dostosowaniem do funkcji obiektu dydaktycznego w RCEZ w Biłgoraju wydatkowano 15.500 zł.

ü    Na opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego remontu pomieszczeń warsztatów ZSZiO w Biłgoraju wydatkowano 10.000 zł.

ü    Na opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego rozbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania garażu wielostanowiskowego z dostosowaniem do funkcji obiektu dydaktycznego w RCEZ w Biłgoraju wydatkowano 15.500 zł.

ü    Na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie „Montaż dźwigów osobowych oraz przebudowę zaplecza sanitarnego pod kątem osób niepełnosprawnych w RCEZ” wydatkowano 13.000 zł.

ü    Na modernizację i adaptację obiektów Autodromu oraz zakup przestawnego ogrodzenia toru kartingowego wydatkowano łącznie 49.844 zł.

ü    Na zakup kotła kuchennego w RCEZ wydatkowano kwotę 12.298 zł.

ü    Na projekt dostosowania budynków: dydaktycznego i internatu do warunków użytkowania przez osoby niepełnosprawne w ZSZiO w Biłgoraju wydatkowano 9.000 zł.

ü      Na zakup odkurzacza basenowego w ZSBiO w Biłgoraju wydatkowano 32.964 zł.

ü      Na zakup serwera telekomunikacyjnego dla potrzeb ZSBiO w Biłgoraju wydatkowano kwotę 3.628 zł.

 • Na odpłatne przejęcie gruntów zajętych pod drogi powiatowe przy ul. 11 Listopada, ul. Narutowicza w Biłgoraju oraz w m. Dąbrowica gm. Biłgoraj, wydatkowano kwotę 122.550 zł.
 • Na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym wydatkowano kwotę 147.362 zł w tym na zakup samochodu osobowego marki Skoda Suberb wydatkowano 106.698 zł, na modernizację systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji wydatkowano kwotę 8.610 zł, na zakupy zestawów komputerowych wydatkowano kwotę 32.053 zł.
 • Na modernizację instalacji telekomunikacyjnej i klimatyzacyjnej Wydziału Geodezji i zakupy sprzętu informatycznego dla potrzeb zasobu geodezyjnego wydatkowano łącznie kwotę 80.046 zł.
 • Na zakup samochodu osobowego w PUP wydatkowano kwotę 71.616 zł.
 • W ramach programu wieloletniego „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” wydatkowano środki w kwocie 24.728 zł, jako dotację dla Powiatu Lubelskiego na prowadzenie biura projektu.

               W 2016 roku Powiat z tytułu zaciągniętych kredytów spłacił kwotę 2.180.796 zł, łączne koszty spłaty kredytów (raty + odsetki) wyniosły kwotę 2.660.363 zł.

               Na 31 grudnia 2016 roku zadłużenie powiatu z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 14.602.166 zł. Wskaźnik długu wyniósł na koniec 2016 roku 13,75% do dochodów ogółem.

               Powiat w 2016 roku osiągnął lepszy niż pierwotnie zakładano wskaźnik spłaty zobowiązań, który wyniósł 2,51% do dochodów a dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyniósł 10,67%, co wskazuje na poprawę w stosunku do lat poprzednich zdolności kredytowych powiatu.