...
Loga Fundusze Europejskie

PCPR podsumowało 2015 rok

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 6 czerwca, 2016

teresa jonikO działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju w roku 2015 podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się 30 maja, mówiła dyrektor Teresa Jonik. Przedstawiamy ramowy zakres działalności PCPR w roku ubiegłym.

Zasoby pomocy społecznej na terenie naszego powiatu to: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju – 80 miejsc; Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Teodorówce oraz Filia w Długim Kącie – 195 miejsc; Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju – 3 miejsca hostelowe; Placówka opiekuńczo – wychowawcza „Wioska Dziecięca SOS” w Biłgoraju – 90 miejsc; trzy warsztaty terapii zajęciowej (w Biłgoraju, Biszczy i Józefowie) – 114 osób niepełnosprawnych.

Karta Dużej Rodziny – w roku ubiegłym 50 rodzin wielodzietnych złożyło wniosek do PCPR o wydanie Karty Dużej Rodziny. Łącznie PCPR (od 2014r.) wydało 262 Karty. Mogą ją otrzymać rodziny posiadające troje i więcej dzieci i uprawnia ona do: 50% zniżki na korzystanie z krytej pływalni działającej przy ZSBiO w Biłgoraju oraz 50% zniżki na bilety wstępu do Muzeum Ziemi Biłgorajskiej.

PCPR w porozumieniu z Lubelskim Kuratorem Oświaty zorganizowało bezpłatny wypoczynek letni (kolonie) dla dzieci ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią z terenu naszego powiatu. W roku ubiegłym tą formą wsparcia objęto 80 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Turnusy odbywały się w Wiśle i trwały po 12 dni.

Rodziny zastępcze – liczba rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu biłgorajskiego w 2015 roku wyniosła 59 (rodzin spokrewnionych z dzieckiem – 36, rodziny niezawodowe – 23). W rodzinach tych umieszczonych było 83 dzieci.

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2015 przez PCPR przedstawiają się następująco: zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) – 1 686 744 zł; dofinasowanie kosztów tworzenia i działalności WTZ – 270 246 zł; dofinasowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 66 233 zł; dofinansowanie do sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych – 10 000 zł; dofinasowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 272 709 zł. W roku ubiegłym 658 wnioskom o zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznano dofinasowanie w wysokości 50% kosztów.

W strukturach PCPR funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W roku 2015 Zespół wydał 2660 orzeczeń o niepełnosprawności: dokładnie 1960 orzeczeń osobom po 16 roku życia (504 – znaczny stopień, 914 – umiarkowany, 473 – lekki stopień, nie zaliczonych do niepełnosprawności – 46, odmowy – 23). Dokładnie 700 orzeczeń osobom do 16 roku życia (601 – o zaliczeniu do niepełnosprawności, 98 – o niezaliczeniu do niepełnosprawności, 1 – o odmowie wydania orzeczenia).

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych – w 2015 roku Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności wydał 357 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i 9 dla placówek. Kartę parkingową osobom fizycznym wydaje się na czas określony, nie dłużej niż na okres 5 lat. Placówkom wydaje się ją na okres 3 lat.